Izbrane teme iz analize podatkov

2019/2020
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
B
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Multivariatne metode za analizo večrazsežnih podatkov: glavne komponente, večrazsežno lestvičenje, razvrščanje v skupine.
Sodobni pristopi k prikazom podatkov: npr. ggplot2, Many Eyes, D3.js.
Osnove analize časovnih in prostorskih podatkov. Analiza časovnih vrst: osnovne značilnosti, glajenje, ARIMA.
Osnove analize omrežij: osnovne značilnosti, prikazi omrežij, porazdelitve stopenj in brezlestvična omrežja, pomembni deli omrežij.
Velika podatkovja: simbolna analiza podatkov, vzporedno in porazdeljeno računanje (Hadoop).
Teme bodo večinoma podane kot črne škatle - opisano bo KAJ s posameznimi metodami dosežemo in pri KATERIH pogojih, ne pa tudi podrobno KAKO je to narejeno. Za tiste, ki bi jih to zanimalo, bodo podane reference, kjer lahko spoznajo tudi podrobnosti o ozadju.

Temeljni literatura in viri

B. Everitt, T. Hothorn: An Introduction to Applied Multivariate Analysis with R. Springer, 2011.
W.N. Venables, B.D. Ripley: Modern Applied Statistics with S (fourth edition). Springer, 2002.
L. Wilkinson. The Grammar of Graphics (second edition). Springer, 2005.
H. Wickham: ggplot2 - Elegant Graphics for Data Analysis. Springer, 2009.
R.H. Shumway, D.S. Stoffer: Time Series Analysis and Its Applications With R Examples (third edition). Springer, 2011.
R.S. Bivand, E.J. Pebesma, V. Gómez-Rubio: Applied Spatial Data Analysis with R. Springer, 2008.
W. de Nooy, A. Mrvar, V. Batagelj: Exploratory Social Network Analysis with Pajek, (revised and expanded second edition). Cambridge University Press, 2012.
E. Diday, M. Noirhomme-Fraiture (eds.): Symbolic Data Analysis and the SODAS Software. Wiley, 2008.
Q.E. McCallum, S. Weston: Parallel R. O’Reilly, 2012.
spletna stran: http://d3js.org/
spletna stran: http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/

Cilji in kompetence

Študent preko praktičnega dela na raznolikih izbranih podatkovnih zbirkah spozna osnove analize in slikovnih prikazov različnih tipov podatkov. Praktično spozna in preizkusi relativno širok spekter analitičnih in vizualizacijskih metod a brez poglobljenega razumevanja ozadja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent se spozna z različnimi tipi podatkovij ter širokim spektrom osnovnih pristopov in metod za njihovo analizo in grafično predstavitev. Ob tem nadgradi poznavanje podatkovno-analitičnih in deloma tudi programerskih prijemov.
Uporaba: Izvedba osnovnih analiz na različnih podatkovjih. Priprava lastnih enostavnih analitičnih metod. Izdelava prikazov podatkov.
Refleksija: Pomen sodobne informacijske tehnologije za analizo večjih količin podatkov, pomen prikazov podatkov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Delo z računalnikom, podatkovno-analitični in algoritmični način razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Domače naloge
Končni projekt
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Alen Orbanić:
ORBANIĆ, Alen. Tools for networks. V: ALHAJJ, Reda (ur.), ROKNE, Jon (ur.). Encyclopedia of social network analysis and mining. New York: Springer, cop. 2014, str. 2166-2175, ilustr. [COBISS-SI-ID 17145433]
ŠIROK, Brane, BIZJAN, Benjamin, ORBANIĆ, Alen, BAJCAR, Tom. Mineral wool melt fiberization on a spinner wheel. Transactions of the Institution of Chemical Engineers. Part A, Chemical engineering research and design, ISSN 0263-8762, 2014, vol. 92, issue 1, str. 80-90, ilustr. [COBISS-SI-ID 13057819]
BIZJAN, Benjamin, ORBANIĆ, Alen, ŠIROK, Brane, KOVAČ, Boštjan, BAJCAR, Tom, KAVKLER, Iztok. A computer-aided visualization method for flow analysis. Flow measurement and instrumentation, ISSN 0955-5986. [Print ed.], Aug. 2014, vol. 38, str. 1-8, ilustr. [COBISS-SI-ID 13484571]
Alex Simpson:
Alex Simpson:
EGGER, Jeff, MØGELBERG, Rasmus Ejlers, SIMPSON, Alex. The enriched effect calculus: syntax and semantics. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2014, vol. 24, iss. 3, str. 615-654. [COBISS-SI-ID 17090137]
EGGER, Jeff, MØGELBERG, Rasmus Ejlers, SIMPSON, Alex. Linear-use CPS translations in the enriched effect calculus. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2012, vol. 8, iss. 4, paper 2 (str. 1-27). [COBISS-SI-ID 17090905]