Programiranje 2

2019/2020
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Modularno programiranje, načrtovanje in organizacija izvorne kode (specifikacija, dokumentacija in testiranje). Napredna programerska orodja (integrirana razvojna okolja, sistemi za kontrolo verzij).

Izbrane teme iz programiranja: dogodkovno programiranje, uporabniški grafični vmesniki, hkratno in vzporedno programiranje, mrežne in spletne aplikacije, strežniki in odjemalci.

Temeljni literatura in viri

Priročniki in učbeniki o programiranju v izbranem programskem jeziku in podatkovni bazi.
Manuals and textbooks on programming in selected programming language and database server.

Cilji in kompetence

Študent spozna tehnike programiranja na specifičnih področjih, ki se uporabljajo v računalniških in informacijskih tehnologijah.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Modularizacija programov, osnovna uporaba podatkovnih zbirk, programiranje uporabniških vmesnikov in preprostih mrežnih aplikacij ter procesiranje strukturiranih dokumentov.
Uporaba: Naprednejše programerske sposobnosti študent uporabi pri reševanju problemov pri predmetih iz področja računalništva in numeričnih metod.
Refleksija: Raznovrstnost konceptov in orodij v programiranju zahteva širok spekter znanja in njegovo nenehno osveževanje.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Sposobnost načrtovanja večjih programskih enot in podatkovnih zbirk.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

domače naloge, kolokviji, projekti, pisni izpit, ustni izpit
ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2009, vol. 19, no. 1, str. 17-43. [COBISS-SI-ID 15325785]
BAUER, Andrej, TAYLOR, Paul. The Dedekind reals in abstract Stone duality. Mathematical structures in computer science, ISSN 0960-1295, 2009, vol. 19, iss. 4, str. 757-838. [COBISS-SI-ID 15322201]
BAUER, Andrej, BIRKEDAL, Lars. Continuous functionals of dependent types and equilogical spaces. V: CLOTE, Peter G. (ur.). Computer science logic : 14th international workshop, CSL 2000, annual conference of the EACSL, Fischbachau, Germany, August 21-26, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 1862). Berlin [etc.]: Springer, 2000, vol. 1862, str. 202-216. [COBISS-SI-ID 10606681]
BAUER, Andrej. Uvod v programiranje v Javi. Ljubljana: [A. Bauer], 2008. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS-SI-ID 14629977]
BAUER, Andrej. Teorija programskih jezikov. Ljubljana: [A. Bauer], 2007. 100 str. [COBISS-SI-ID 14630489]