Seminar

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Vodja seminarja pripravi zadostno število krajših samostojnih tem iz vsebin, ki sodijo v različna področja matematike in jih lahko razumejo študenti po treh semestrih študija. Teme skupaj s potrebnim gradivom razdeli študentom na prvem sestanku seminarja. Gradivo mora biti ustrezna osnova za pripravo predavanja in seminarske naloge, študenti pa lahko poiščejo še dodatne vire.

Temeljni literatura in viri

gradivo, ki ga pripravi vodja seminarja
S. Krantz: A primer of mathematical writing, American Mathematical Society, 1997.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je študenta naučiti, kako pripravi predstavitev matematične teme in napiše matematični tekst. V okviru predmeta se bo študent na podlagi lastnih izkušenj, opazovanja drugih in povratnih informacij vodje seminarja ter kolegov usposobil za pripravo učinkovite in razumljive predstavitve matematičnih idej (ustrezne prosojnice, razumljiva razlaga, urejeno pisanje na tablo, jasno napisana in strukturirana matematična seminarska naloga).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent se nauči pripraviti krajšo predstavitev in napisati seminarsko nalogo.
Uporaba: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč v času študija pri drugih predmetih in kasneje v delovnem okolju.
Refleksija: Povezovanje pridobljenih spretnosti s strokovnim znanjem
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč pri vseh drugih predmetih, ki zahtevajo predstavitev ali izdelavo domače naloge.

Metode poučevanja in učenja

Študent pripravi predstavitev, ki traja 60 minut, po predstavitvi je čas za diskusijo in zastavljanje vprašanj. Poudarek ni na zahtevnosti teme, temveč na jasni in dobro organizirani predstavitvi idej. Študent mora predavanje pripraviti tako, da mu lahko kolegi v letniku sledijo. Enak kriterij velja za pisni izdelek, ki mora temo predstaviti kot zaključeno celoto.

Načini ocenjevanja

predstavitev
seminarska naloga
ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Tomaž Košir:
GRUNENFELDER, Luzius, KOŠIR, Tomaž. Koszul cohomology for finite families of comudule maps end applications. Communications in algebra, ISSN 0092-7872, 1997, let. 25, št. 2, str. 459-479. [COBISS-SI-ID 7127641]
GRUNENFELDER, Luzius, KOŠIR, Tomaž, OMLADIČ, Matjaž, RADJAVI, Heydar. On groups generated by elements of prime order. Geometriae dedicata, ISSN 0046-5755, 1999, let. 75, št. 3, str. 317-332. [COBISS-SI-ID 8849241]
GRUNENFELDER, Luzius, KOŠIR, Tomaž. On a representation of commuting maps by tensor product. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 1997, let. 251, str. 215-222. [COBISS-SI-ID 7104345]
George Mejak:
MEJAK, George. Eshebly tensors for a finite spherical domain with an axisymmetric inclusion. European journal of mechanics. A, Solids, ISSN 0997-7538. [Print ed.], 2011, vol. 30, iss. 4, str. 477-490. [COBISS-SI-ID 16025177]
MEJAK, George. Optimization of cross-section of hollow prismatic bars in torsion. Communications in numerical methods in engineering, ISSN 1069-8299, 2000, vol. 16, št. 10, str. 687-695. [COBISS-SI-ID 9984089]
MEJAK, George. Finite element solution of a model free surface problem by the optimal shape design approach. International journal for numerical methods in engineering, ISSN 0029-5981. [Print ed.], 1997, vol. 40, str. 1525-1550. [COBISS-SI-ID 9983833]
Bor Plestenjak:
PLESTENJAK, Bor. Numerical methods for the tridiagonal hyperbolic quadratic eigenvalue problem. V: Fifth international workshop on accurate solution in eigenvalue problems : hagen, Germany from June 29 to July 1, 2004. Philadelphia: SIAM, 2006, vol. 28, no. 4, str. 1157-1172. [COBISS-SI-ID 14367833]
HOCHSTENBACH, Michiel E., KOŠIR, Tomaž, PLESTENJAK, Bor. A Jacobi-Davidson type method for the two-parameter eigenvalue problem. SIAM journal on matrix analysis and applications, ISSN 0895-4798, 2005, vol. 26, no. 2, str. 477-497. [COBISS-SI-ID 13613401]
HOCHSTENBACH, Michiel E., PLESTENJAK, Bor. Backward error, condition numbers, and pseudospectra for the multiparamerer eigenvalue problem. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2003, vol. 375, str. 63-81. [COBISS-SI-ID 12778841]
Pavle Saksida:
SAKSIDA, Pavle. On zero-curvature condition and Fourier analysis. Journal of physics. A, Mathematical and theoretical, ISSN 1751-8113, 2011, vol. 44, no. 8, 085203 (19 str.). [COBISS-SI-ID 15909465]
SAKSIDA, Pavle. Lattices of Neumann oscillators and Maxwell-Bloch equations. Nonlinearity, ISSN 0951-7715, 2006, vol. 19, no. 3, str. 747-768. [COBISS-SI-ID 13932377]
SAKSIDA, Pavle. Nahm's equations and generalizations Neumann system. Proceedings of the London Mathematical Society, ISSN 0024-6115, 1999, let. 78, št. 3, str. 701-720. [COBISS-SI-ID 8853849]
Sašo Strle:
OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. Rational homology spheres and the four-ball genus of knots. Advances in mathematics, ISSN 0001-8708, 2006, vol. 200, iss. 1, str. 196-216. [COBISS-SI-ID 13875033]
STRLE, Sašo. Bounds on genus and geometric intersections from cylindrical end moduli spaces. Journal of differential geometry, ISSN 0022-040X, 2003, vol. 65, no. 3, str. 469-511. [COBISS-SI-ID 13135193]
RUBERMAN, Daniel, STRLE, Sašo. Mod 2 Seiberg-Witten invariants of homology tori. Mathematical research letters, ISSN 1073-2780, 2000, vol. 7, no. 5-6, str. 789-799. [COBISS-SI-ID 10557785]