Uvod v programiranje

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
3
Vsebina

Zgradba računalnika in pojem algoritma. Osnovni koncepti v programiranju: spremenljivke, aritmetika, osnovni podatkovni tipi. Strukturirano programiranje: funkcije, pogojni stavek, rekurzija, zanke.

Podatkovni tipi: tabele, slovarji, objekti, datoteke. Organizacija izvorne kode. Orodja za razvoj programske opreme. Osnove računske zahtevnosti algoritmov.

Temeljni literatura in viri

Priročniki in učbeniki za programske jezike, ki jih študenti spoznajo.
Manuals and textbooks for programming languages ​​that students learn.

Cilji in kompetence

Študent spozna osnovne tehnike programiranja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Znanje iz osnov programiranja.
Uporaba: Reševanje matematičnih in drugih problemov z računalnikom, predvsem kadar je treba za rešitev problema sestaviti preprost program.
Refleksija: Sposobnost programiranja omogoča uporabniku višji nivo nadzora nad računalnikom in mu omogoča reševanje problemov, ki jih z običajnimi aplikacijami ne more rešiti.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Programerske sposobnosti študent uporabi pri ostalih računalniških in numeričnih predmetih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

domače naloge, kolokviji, projekti, pisni izpit, ustni izpit
ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

– BAUER, Andrej. A ralationship between equilogical spaces and Type Two Effectivity. Mathematical logic quarterly, ISSN 0942-5616, 2002, vol. 48, suppl. 1, str. 1-15 [COBISS-SI-ID 12033369]
– AWODEY, Steve, BAUER, Andrej. Propositions as [Types]. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2004, vol. 14, no. 4, str. 447-471 [COBISS-SI-ID 13374809]
– BAUER, Andrej, SIMPSON, Alex. Two constructive embedding-extension theorems with applications to continuity principles and to Banach-Mazur computability. Mathematical logic quarterly, ISSN 0942-5616, 2004, vol. 50, no. 4/5, str. 351-369 [COBISS-SI-ID 13378649]

– PLOTKIN, Gordon, PRETNAR, Matija. Handling algebraic effects. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2013, vol. 9, iss. 4, paper 23 (str. 1-36) [COBISS-SI-ID 16816729]
– PRETNAR, Matija. Inferring algebraic effects. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2014, vol. 10, iss. 3, paper 21 (str. 1-43) [COBISS-SI-ID 17190745]
– BAUER, Andrej, PRETNAR, Matija. An effect system for algebraic effects and handlers. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2014, vol. 10, iss. 4, paper 9 (str. 1-29). http://arxiv.org/pdf/1306.6316 [COBISS-SI-ID 17191001]