Računalništvo 1

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
7
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
3
Vsebina

Osnove analize algoritmov. Osnovne podatkovne strukture. Sklad, vrsta, seznam, verižni seznam. Drevesa, grafi. Osnovne metode načrtovanja algoritmov s primeri. Deli in vladaj. Požrešna metoda. Dinamično programiranje.

Temeljni literatura in viri

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 2. izdaja, MIT Press, Cambridge, 2001.
I. Kononenko, M. Robnik Šikonja: Algoritmi in podatkovne strukture I, 1. izdaja, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana, 2003.
I. Kononenko, M. Robnik Šikonja: Algoritmi in podatkovne strukture II, 1. izdaja, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana, 2004.
J. Kozak: Podatkovne strukture in algoritmi, DMFA založništvo, Ljubljana, 1997.
Spletne strani in tečaji (Coursera, Udacity, Edx ...) s tega področja, izbor je vsakoletno osvežen na spletni strani predmeta.
Zapiski s predavanj, gradivo za vaje in ostalo gradivo v spletni učilnici predmeta.
Web sites and courses (Coursera, Udacity, Edx...), selection is annually refreshed on the Web site of the subject.
Notes from lectures, tutorials and other resources in the online classroom.

Cilji in kompetence

Študenti bodo spoznali osnovne podatkovne strukture in z njimi povezane algoritme, ki se uporabljajo pri programiranju. Nove podatkovne strukture in algoritme bodo znali uporabiti pri reševanju matematičnih problemov in problemov iz realnega življenja, kjer se da pomagati z računalnikom.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent spozna nekatere osnove podatkovnih struktur in algoritmov ter praktičnih problemov, pri katerih se jih lahko smiselno uporabi.
Uporaba:
Študent razvije sposobnost snovanja učinkovitih računalniških programov in sposobnost napovedovanja njihovega obnašanja.
Refleksija:
Študent razvije sposobnost povezovanja teoretičnih in praktičnih postopkov pri razvoju algoritmov
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Predmet se povezuje s predmetom Računalništvo 2.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

domače naloge (pogoj za pristop k pisnemu izpitu), izpit iz vaj (kolokviji ali pisni izpit)
Seminarska naloga, ustni izpit – zagovor seminarske naloge
Študentje dobijo dve oceni: eno iz izpita iz vaj ter domačih nalog, drugo iz seminarske naloge in ustnega izpita.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Sergio Cabello:
CABELLO, Sergio, CHAMBERS, Erin W., ERICKSON, Jeff. Multiple-source shortest paths in embedded graphs. SIAM journal on computing, ISSN 0097-5397, 2013, vol. 42, no. 4, str. 1542-1571. [COBISS-SI-ID 16668761]
CABELLO, Sergio. Many distances in planar graphs. Algorithmica, ISSN 0178-4617, 2012, vol. 62, no. 1-2, str. 361-381. [COBISS-SI-ID 15702873]
Sergio Cabello:
BERG, Mark de, CABELLO, Sergio, HAR-PELED, Sariel. Covering many or few points with unit disks. Theory of computing systems, ISSN 1432-4350, 2009, vol. 45, no. 3, str. 446-469. [COBISS-SI-ID 14900825]
Matija Lokar:
MARKOVIČ, Katja. Izdelava vodičev za uporabo programa GeoGebra : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Markovič], 2011. 73 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 16189529]
LOKAR, Matija. Designing tasks for CAS/DGS classrooms. V: TIME 2010, Technology and its Integration into Mathematics Education, July 6th-10th, 2010, Málaga, Spain. Proceedings of TIME 2010 : Technology and its Integration into Mathematics Education. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, 17 str. [COBISS-SI-ID 15643993]
LOKAR, Matija. Some issues on designing tasks for CAS classrooms. V: 6th Came symposium: structured abstracts : 16-17 July 2009, Megatrend University, Belgrade, Serbia. Beograd: Megatrend University, 2009, str. 15-16. [COBISS-SI-ID 15241817]
KUDREVIČIUS, Evelina. Platforma SharePoint in oblikovanje glavne strani : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Kudrevičius], 2008. 77 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 15105625]
LOKAR, Matija. Prvenstvo študentskih ekip Univerze v Ljubljani v programiranju 2002. Ljubljana: [Fakulteta za matematiko in fiziko], 2002. 100 str., ilustr. [COBISS-SI-ID 12122457]