Izbrana poglavja iz fizike

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Tekoči kristali: opis tekočih kristalov, termodinamika, uporaba.
Izbrana poglavja iz kvantne mehanike:
Schrödingerjeva enačba, tunelski pojav, vodikov atom, atomi z več elektroni, sevalni prehodi.
Laserji:
stimulirana emisija, lastnosti laserske svetlobe, vrste laserjev, uporaba.
Kristali:
periodični potencial v eni dimenziji in posledice za elektronsko strukturo, prevodniki, izolatorji in polprevodniki.
Polprevodniki:
čisti in dopirani polprevodniki, stik p-n, polprevodniški elementi, uporaba.
Izbrana poglavja iz jedrske fizike:
lastnosti jeder in njihova sestava, kapljični in lupinski model, radioaktivni razpadi, jedrske reakcije, cepitev in zlivanje jeder, uporaba.
Izbrana poglavja iz fizike delcev:
standardni model osnovnih delcev in interakcij, detektorji in eksperimenti v fiziki delcev.
Izbrana poglavja iz meteorologije:
pojavi, razlaga (preprosti meteorološki modeli), meteorlološka zgodovina, segrevanje ozračja (pojav tople grede) in možne posledice.
Izbrana poglavja iz geofizike:
oblika Zemlje, geološka sestava, potresi.
Izbrana poglavja iz astronomije:
Osončje, fizikalni procesi v zvezdah, kemijska sestava planetov in zvezd, galaksije in manjkajoča snov.
Izbrana poglavja iz kozmologije: model velikega poka, adiabatno ohlajanje in mikrovalovno ozadje, gostota.

Temeljni literatura in viri

I. Kuščer, A. Moljk, T. Kranjc, J. Peternelj, M. Rosina, J. Strnad: Fizika za srednje šole – 3. del, DZS, Ljubljana, 2002.
J. Strnad, Fizika – 3.del, DMFA založništvo, Ljubljana, 1982.
J. Strnad, Fizika – 4.del, DMFA založništvo, Ljubljana, 1982.
I. Kuščer. S. Žumer, Toplota, DMFA založništvo, Ljubljana, 1987.

Cilji in kompetence

študenti spoznajo skupne fizikalne principe različnih pojavov v svetu, ki nas obkroža. Napredek v tehniki in tehnologiji temelji na istih principih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: razumevanje pojavov na vseh nivojih – od nivoja osnovnih gradnikov snovi in sil med njimi pa vse do razvoja galaksij in celotnega vesolja.
Uporaba:
razumevanje osnovnih fizikalnih zakonitosti je osnova za razvoj tehnologije, ki v marsičem določa način življenja (polprevodniška elektronika, laserji, jedrska tehnologija ...).
Refleksija:
Zavedanje o fizikalnih temeljih sveta, v katerem smo.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Zmožnost konceptualnega povezovanja med različnimi pojavi v naravi.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, seminarji

Načini ocenjevanja

Projekt in njegova predstavitev
Ustni izpit
Študentje dobijo dve oceni: eno iz projekta in njegove predstavitve (seminarja), drugo iz izpita iz teorije.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

PODOBNIK, Tomaž, ŽIVKO, Tomi. On probabilistic parametric inference. Journal of statistical planning and inference, ISSN 0378-3758, 2014, vol. 142, no. 12, str. 3152-3166. [COBISS-SI-ID 27449383]
DELPHI Collaboration, ABREU, P., ERŽEN, Borut, GOLOB, Boštjan, KRIŽNIČ, Ervin, PODOBNIK, Tomaž, STANIČ, Samo, ZAVRTANIK, Danilo, et al. Measurement of [vertical]V[sub]cs[vertical] using W decays at LEP2. Physics letters. Section B, ISSN 0370-2693. [Print ed.], 1998, vol. 439, str. 209-224. [COBISS-SI-ID 35835]
ARGUS Collaboration, ALBRECHT, H., BRAČKO, Marko, KERNEL, Gabrijel, KRIŽAN, Peter, KRIŽNIČ, Ervin, MEDIN, Gordana, PODOBNIK, Tomaž, ŽIVKO, Tomi, et al. A partial wave analysis of the reaction [gamma][gamma] [to] [pi][sup]+[pi][sup]-[pi][sup]0. Zeitschrift für Physic C. Particles and fields, ISSN 0170-9739, 1997, vol. 74, str. 469-477. [COBISS-SI-ID 12892711]