Izbrana poglavja iz praktične matematike

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Predmet je namenjen predstavitvi izbranih tem, ki so zanimiva zaradi novih odkritij, nedavnih metodoloških prebojev ali pa zaradi velike uporabnosti v praksi, pa niso zajeta v ostalih predmetih v programu. Predmet je med drugim namenjen tudi vključevanju uveljavljenih zunanjih strokovnjakov in predavateljev v pedagoški proces na UL FMF.
Podrobna vsebina se določi vsako leto posebej glede na predloge in strokovno usmeritev izbranega predavatelja.

Temeljni literatura in viri

Temeljna literatura se predpiše vsako leto posebej glede na vsebino in predloge izbranega predavatelja.
Determined yearly, with respect to the current topic of the course.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je spoznati metodološke osnove in praktične implementacije ter uporabo izbranih najnovejših pristopov in tehnologij s področja računalništva in informatike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti spoznavajo nova področja in prijeme, ki v obstoječem predmetniku še niso zajeti.
Uporaba:
Uporaba najnovejših pristopov in tehnik z izbranega področja praktične matematike.
Refleksija:
Razumevanje primernosti izbranih pristopov za reševanje praktičnih primerov v poslovnih okoljih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Reševanje kompleksnih problemov, razvoj kompleksnih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, uporaba metod študija na daljavo, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Študenti dobijo eno oceno iz preverjanja domačih nalog in seminarske naloge.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Matija Lokar:
LOKAR, Matija, KOKOL-VOLJČ, Vlasta. Projekt EdUmatics - kako pomagati učiteljem matematike pri vpeljavi IKT v poučevanje = Project EdUmatics - how to support math teachers to integrate technology within their classrooms. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik povzetkov referatov 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 12. oktober 2012 = Education in information society : book of abstracts of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, 12th October 2012, Ljubljana, Slovenia. Kranj: Moderna organizacija, 2012, str. 58-59. [COBISS-SI-ID 16557657]
MARKOVIČ, Katja. Izdelava vodičev za uporabo programa GeoGebra : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Markovič], 2011. 73 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 16189529]
LOKAR, Matija. Designing tasks for CAS/DGS classrooms. V: TIME 2010, Technology and its Integration into Mathematics Education, July 6th-10th, 2010, Málaga, Spain. Proceedings of TIME 2010 : Technology and its Integration into Mathematics Education. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, 17 str. [COBISS-SI-ID 15643993]
Emil Žagar:
JAKLIČ, Gašper, KOZAK, Jernej, VITRIH, Vito, ŽAGAR, Emil. Lagrange geometric interpolation by rational spatial cubic Bézier curves. Computer Aided Geometric Design, ISSN 0167-8396, 2012, vol. 29, iss. 3-4, str. 175-188. [COBISS-SI-ID 16207449]
KOZAK, Jernej, ŽAGAR, Emil. On geometric interpolation by polynomial curves. SIAM journal on numerical analysis, ISSN 0036-1429, 2004, vol. 42, no. 3, str. 953-967. [COBISS-SI-ID 13398617]
ŽAGAR, Emil. On G [sup] 2 continuous spline interpolation of curves in R [sup] d. BIT, ISSN 0006-3835, 2002, vol. 42, no. 3, str. 670-688. [COBISS-SI-ID 12027993]