Komuniciranje v matematiki

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Študenti se bodo naučili pripraviti krajše seminarje. V okviru predmeta se bodo na podlagi lastnih izkušenj in opazovanja drugih usposobili za nastopanje pred razredom, izdelovanje predstavitev, poročil in podobnih izdelkov. Naučili se bodo, kaj je pomembno za uspešno predstavitev in uspešno napisano seminarsko nalogo. V praksi bodo spoznali in usvojili uporabo računalniških orodij za pripravo predstavitev.

Temeljni literatura in viri

gradivo, ki ga pripravi vodja seminarja

Krantz, S.G. A primer of mathematical writing. AMS, 1998.

Borwein, J., Rocha, E.M., Rodrigues, J.F. Communicating Mathematics in the Digital Era. CRC Press, 2008.

Mittelbach, F., Goossens, M., Braams, J., Carlisle, D. The LaTeX Companion (Tools and Techniques for Computer Typesetting). Addison-Wesley, 2. izdaja, 2004.

Kolin, P.C. Successful Writing at Work. Cengage Learning, 10. izdaja, 2012.

Steenrod, N.E., Halmos, P.R., Schiffer, M.M., Dieudonne, J.A. How to Write Mathematics. AMS, 1973.

Paradis, J.G., Zimmerman, M.L. The MIT Guide to Science and Engineering Communication. MIT, 2. izdaja, 2002.

Montgomery, S.L. The Chicago Guide to Communicating Science. University of Chicago Press, 2002.

Cilji in kompetence

Študentje bodo spoznali zgradbo in sestavine predstavitev, se usposobili za njih pripravo z ustreznimi orodji ter za samo izvedbo predstavitve.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent se nauči pripraviti krajšo predstavitev in napisati seminarsko nalogo.

Uporaba: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč v času študija pri drugih predmetih in kasneje v delovnem okolju.

Refleksija: Povezovanje pridobljenih spretnosti s strokovnim znanjem.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč pri vseh drugih predmetih, ki zahtevajo predstavitev ali izdelavo domače naloge.

Metode poučevanja in učenja

Predavatelj uvodoma prestavi splošne in specifične prijeme pri pisnem in ustnem komuniciranju matematičnih vsebin.

V nadaljevanju vsak študent v sodelovanju s predavateljem izbere primerno matematično temo, ki jo nato predstavi pred razredom. Temo predstavi tudi v pisni v obliki krajšega matematičnega članka. Poudarek je na sami izvedbi predstavitve na seminarju in na kakovosti izdelkov.

Načini ocenjevanja

oddani izdelki (prosojnice, članek, poster)
predstavitev in zagovor izdelkov
Ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
AWODEY, Steve, BAUER, Andrej. Propositions as [Types]. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2004, vol. 14, no. 4, str. 447-471. [COBISS-SI-ID 13374809]
BAUER, Andrej, SIMPSON, Alex. Two constructive embedding-extension theorems with applications to continuity principles and to Banach-Mazur computability. Mathematical logic quarterly, ISSN 0942-5616, 2004, vol. 50, no. 4/5, str. 351-369. [COBISS-SI-ID 13378649]
BAUER, Andrej. A ralationship between equilogical spaces and Type Two Effectivity. Mathematical logic quarterly, ISSN 0942-5616, 2002, vol. 48, suppl. 1, str. 1-15. [COBISS-SI-ID 12033369]

Primož Potočnik:

  • Potočnik, Primož; Wilson, Stephen E. Linking rings structures and semisymmetric graphs: combinatorial constructions. Ars Math. Contemp. 15 (2018), no. 1, 1–17.
  • Kuzman, Boštjan; Malnič, Aleksander; Potočnik, Primož Tetravalent vertex- and edge-transitive graphs over doubled cycles. J. Combin. Theory Ser. B 131 (2018), 109–137.
  • Potočnik, Primož; Šparl, Primož On the radius and the attachment number of tetravalent half-arc-transitive graphs. Discrete Math. 340 (2017), no. 12, 2967–2971.