Matematično izražanje v angleškem jeziku

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
8
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Osnovni pojmi:
števila in aritmetika, relacije, geometrija, algebra, logika, funkcije
Osnovno izražanje:
opisovanje, razlaganje, dokazovanje
Razumevanje matematičnega besedila:
poljudno matematično besedilo, učbenik, raziskovalni članek
Tvorba matematičnega besedila:
kombiniranje besed, simbolov in enačb, slovnica, organizacija besedila, stil
Posebna besedila:
seminarsko delo, diplomsko delo
Osnovni pojmi, drugi del:
zaporedja in vrste, zveznost, odvod in integral

Temeljni literatura in viri

Erwin Kreyszig, Herbert Kreyszig, Edward J. Norminton: Advanced engineering mathematics, 10th edition, J. Wiley & Sons, 2011.
Ulrich Daepp, Pamela Gorkin: Reading, writing, and proving : a closer look at mathematics, 2nd edition, Springer, 2011.
Robert Barrass: Scientists must write : a guide to better writing for scientists, engineers and students, Chapman and Hall, 1978.
Georg Glaeser: Geometry and its Applications in Arts, Nature and Technology, Springer Wien New York, Edition Angewandte, 2012.

Cilji in kompetence

Študenti spoznajo angleške izraze za temeljne matematične pojme, naučijo se osnovnega matematičnega izražanja v angleškem jeziku, obravnavajo različne vrste matematičnih tekstov in se naučijo tvoriti matematično besedilo v angleškem jeziku na univerzitetnem nivoju.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje osnovnih angleških matematičnih izrazov. Razumevanje in tvorba angleškega matematičnega besedila.
Uporaba:
Velika večina matematične literature v svetu je v angleškem jeziku. Za matematika je branje in pisanje v angleščini praktično neizogibno.
Refleksija:
Povezovanje matematičnega izražanja z izražanjem v tujem jeziku.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Branje in pisanje v angleškem jeziku.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, seminar, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izdelava in predstavitev seminarskega dela (pogoj za pristop k pisnemu izpitu)
Pisni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

SMREKAR, Jaka. Homotopy type of mapping spaces and existence of geometric exponents. Forum mathematicum, ISSN 0933-7741, 2010, vol. 22, no. 3, str. 433-456. [COBISS-SI-ID 15638105]
SMREKAR, Jaka. Periodic homotopy and conjugacy idempotents. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2007, vol. 135, no. 12, str. 4045-4055. [COBISS-SI-ID 14382681]
SMREKAR, Jaka, YAMASHITA, Atsushi. Function spaces of CW homotopy type are Hilbert manifolds. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2009, vol. 137, no. 2, str. 751-759. [COBISS-SI-ID 14965849]
Nosilec University of Cambridge Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, June 1994.