Matematika v praksi

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
1
Vsebina

Uvod v reševanje nalog, podanih z besedilom. Matematična formulacija problema. Analiza implicitnih predpostavk.
Matematična analiza problemov iz vsakdanjega življenja (npr.: obresti, osnove teorije iger, problemi iz rekreativne matematike, preprosti statistični paradoksi, volilni paradoksi in sorodni problemi v družboslovju ipd.)
Teorija števil in njena uporaba pri RSA.

Temeljni literatura in viri

P. Potočnik: Zapiski predavanj iz Matematike v praksi. samozal., Ljubljana, 2011. http://www.fmf.uni-lj.si/~potocnik/Ucbeniki/MaPra-zapiski.pdf
J. A. Paulos: A Mathematician Reads the Newspaper. Anchor Books, New York, 1997.
J. Kovič: Znate rešiti sami? DMFA založništvo, 1996.
M. Gardner: Aha! pa te imam : paradoksi za napenjanje možganov in razvedrilo, Državna založba Slovenije, 1992.

Cilji in kompetence

Študentje bodo spoznali nekaj primerov uporabe matematike v vsakdanjem življenju.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študenti se bodo naučili uporabljati matematično teorijo v konkretnih, vsakdanjih situacijah.
Uporaba: Pridobljeno znanje bo splošno uporabno tako pri reševanju konkretnih matematičnih nalog, kot tudi v neakademskem okolju.
Refleksija:
Študenti bodo naučeno znanje ustrezno reflektirali.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Tehnike reševanja problemov, ki jih bodo študenti spoznali, so splošno uporabni tekom celega študija.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
izpit iz vaj (pisni izpit)
Ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Primož Potočnik:
POTOČNIK, Primož. Tetravalent arc-transitive locally-Klein graphs with long consistent cycles. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2014, vol. 36, str. 270-281. [COBISS-SI-ID 16862041]
POTOČNIK, Primož, SPIGA, Pablo, VERRET, Gabriel. Cubic vertex-transitive graphs on up to 1280 vertices. Journal of symbolic computation, ISSN 0747-7171, 2013, vol. 50, str. 465-477. [COBISS-SI-ID 16520537]
POTOČNIK, Primož. Edge-colourings of cubic graphs admitting a solvable vertex-transitive group of automorphisms. Journal of combinatorial theory. Series B, ISSN 0095-8956, 2004, vol. 91, no. 2, str. 289-300. [COBISS-SI-ID 13087321]