Podatkovne baze 1

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Motivacija za delo s podatkovnimi bazami in osnovni pojmi: podatkovna baza, podatkovna neodvisnost, podatkovne baze in datotečni sistem, relacijske podatkovne baze.
Programska oprema za delo s podatkovnimi bazami s poudarkom na sistemih za upravljanje podatkovnih baz (SUPB).
Povpraševalni jezik SQL. Stavek SELECT. Omejitve, združevanje tabel (JOIN).
Najnujnejše o načrtovanju baz podatkov. Stavki CREATE TABLE, INSERT, UPDATE, DELETE.
Pogledi. Osnovno o transakcijah.
Programski dostop do podatkovne baze.

Temeljni literatura in viri

R. Ramakrishnan, J. Gehrke: Database Management Systems, 3. izdaja, McGraw-Hill, Boston, 2003.
T. Mohorič: Podatkovne baze, 2. dopolnjena izdaja, BI-TIM, Ljubljana, 2002.
Priročniki za uporabo podatkovnih baz in priročniki za uporabljene programske jezike.
Zapiski s predavanj, gradivo za vaje in ostalo gradivo v spletni učilnici predmeta.
Zaradi hitrega razvoja informacijskih tehnologij se literatura redno prilagaja razvoju aktualnih podatkovnih baz in programskih jezikov. Konkretni naslovi, ki bi jih navedli, bi bili v času izvajanja že zastareli.

Cilji in kompetence

Študenti se bodo seznanili z osnovnimi definicijami podatka in informacije, organizacijo logične in fizične podatkovne baze ter vrsto poglavitnih podatkovnih modelov. Pridobili bodo znanja s področja povpraševalnih jezikov kot je SQL in se jih naučili uporabljati v praksi. Podrobno bodo spoznali tudi delovanje določenih sistemov za upravljanje podatkovnih baz.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Spoznavanje z bazami podatkov in praktičnim delom z njimi. Povezovanje programov in baz podatkov.
Uporaba:
Uporaba podatkovnih baz v informacijskih sistemih in na ostalih področjih računalništva in informatike.
Refleksija:
Študenti spoznajo načine dela s podatkovnimi bazami, kot ga v praksi pogosto uporabljajo. Spoznajo tako povezovanje baz s programiranjem kot tudi neposredno povpraševanje po podatkih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Praktično znanje iz podatkovnih baz povečuje študentove sposobnosti za organizacijo podatkov, tako pri študiju kot v kasnejši zaposlitvi.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, uporaba metod študija na daljavo, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Domače naloge (pogoj za pristop k pisnemu izpitu), izpit iz vaj (pisni izpit)
Seminarska naloga, ustni izpit – zagovor seminarske naloge
Študentje dobijo dve oceni: eno iz izpita iz vaj ter domačih nalog, drugo iz seminarske naloge in ustnega izpita.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
HAJDINJAK, Melita, BAUER, Andrej. Similarity-based relations in Datalog programs. International journal of uncertainty, fuzziness and knowledge-based systems, ISSN 0218-4885, Oct. 2012, vol. 20, no. 5, str. 673-700. [COBISS-SI-ID 9428308]
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2009, vol. 19, no. 1, str. 17-43. [COBISS-SI-ID 15325785]
LUKŠIČ, Primož, HORVAT, Boris, BAUER, Andrej, PISANSKI, Tomaž. Practical E-Learning for the Faculty of Mathematics and Physics at the University of Ljubljana. Interdisciplinary journal of knowledge & learning objects, ISSN 1552-2210, 2007, vol. 3, str. 73-83. [COBISS-SI-ID 14269529]
AWODEY, Steve, BAUER, Andrej. Propositions as [Types]. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2004, vol. 14, no. 4, str. 447-471. [COBISS-SI-ID 13374809]
Matija Lokar:
MARKOVIČ, Katja. Izdelava vodičev za uporabo programa GeoGebra : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Markovič], 2011. 73 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 16189529]
LOKAR, Matija. Designing tasks for CAS/DGS classrooms. V: TIME 2010, Technology and its Integration into Mathematics Education, July 6th-10th, 2010, Málaga, Spain. Proceedings of TIME 2010 : Technology and its Integration into Mathematics Education. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, 17 str. [COBISS-SI-ID 15643993]
KUDREVIČIUS, Evelina. Platforma SharePoint in oblikovanje glavne strani : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Kudrevičius], 2008. 77 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 15105625]
LOKAR, Matija. Prvenstvo študentskih ekip Univerze v Ljubljani v programiranju 2002. Ljubljana: [Fakulteta za matematiko in fiziko], 2002. 100 str., ilustr. [COBISS-SI-ID 12122457]