Podatkovne baze 2

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Osnova načrtovanja podatkovnih baz. Uporaba normaliziranih oblik relacij. ER diagrami.
Osnove administracije podatkovnih baz: uporabniške vloge in privilegiji, logični in fizični prostor, dnevniki, načini delovanja podatkovne baze.

Temeljni literatura in viri

R. Ramakrishnan, J. Gehrke: Database Management Systems, 3. izdaja, McGraw-Hill, Boston, 2003.
T. M. Connolly, C. E. Begg: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4. izdaja, Addison Wesley, 2004.
S. Sumathi, S. Esakkirajan: Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer, 2007.
T. Mohorič: Podatkovne baze, 2. dopolnjena izdaja, BI-TIM, Ljubljana, 2002.
Priročniki za uporabo podatkovnih baz in priročniki za uporabljene programske jezike.
Zapiski s predavanj, gradivo za vaje in ostalo gradivo v spletni učilnici predmeta.
Zaradi hitrega razvoja informacijskih tehnologij se literatura redno prilagaja razvoju aktualnih podatkovnih baz in programskih jezikov. Konkretni naslovi, ki bi jih navedli, bi bili v času izvajanja že zastareli.
Manuals and textbooks for data base tools and for programming languages.
Notes from lectures, tutorials and other resources in the online classroom.
References and resources are refreshed regularly to address the development of data bases and programming languages. Specific resources listed would have been at the time of the implementation already obsolete.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta predstaviti dodatne principe delovanja sistemov za upravljanje s podatkovnimi bazami (SUPB), jih seznaniti z načini uporabe podatkovnih baz in jih pripraviti na samostojno in suvereno uporabo orodij za delo z bazami podatkov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Spoznavanje z bazami podatkov in praktičnim delom z njimi. Povezovanje programov in baz podatkov.
Uporaba:
Uporaba orodij za delo s podatkovnimi bazami
in dela s povpraševalnim jezikom SQL.
Refleksija:
Študenti spoznajo načine dela s podatkovnimi bazami, kot ga v praksi pogosto uporabljajo. Spoznajo tako povezovanje baz s programiranjem kot tudi neposredno povpraševanje po podatkih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Praktično znanje iz podatkovnih baz povečuje študentove sposobnosti za organizacijo podatkov, tako pri študiju kot v kasnejši zaposlitvi.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, uporaba metod študija na daljavo, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Študenti dobijo eno oceno iz preverjanja domačih nalog, pisnega izpita in seminarske naloge.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
HAJDINJAK, Melita, BAUER, Andrej. Similarity-based relations in Datalog programs. International journal of uncertainty, fuzziness and knowledge-based systems, ISSN 0218-4885, Oct. 2012, vol. 20, no. 5, str. 673-700. [COBISS-SI-ID 9428308]
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2009, vol. 19, no. 1, str. 17-43. [COBISS-SI-ID 15325785]
LUKŠIČ, Primož, HORVAT, Boris, BAUER, Andrej, PISANSKI, Tomaž. Practical E-Learning for the Faculty of Mathematics and Physics at the University of Ljubljana. Interdisciplinary journal of knowledge & learning objects, ISSN 1552-2210, 2007, vol. 3, str. 73-83. [COBISS-SI-ID 14269529]
AWODEY, Steve, BAUER, Andrej. Propositions as [Types]. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2004, vol. 14, no. 4, str. 447-471. [COBISS-SI-ID 13374809]
Matija Lokar:
MARKOVIČ, Katja. Izdelava vodičev za uporabo programa GeoGebra : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Markovič], 2011. 73 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 16189529]
LOKAR, Matija. Designing tasks for CAS/DGS classrooms. V: TIME 2010, Technology and its Integration into Mathematics Education, July 6th-10th, 2010, Málaga, Spain. Proceedings of TIME 2010 : Technology and its Integration into Mathematics Education. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, 17 str. [COBISS-SI-ID 15643993]
KUDREVIČIUS, Evelina. Platforma SharePoint in oblikovanje glavne strani : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Kudrevičius], 2008. 77 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 15105625]
LOKAR, Matija. Prvenstvo študentskih ekip Univerze v Ljubljani v programiranju 2002. Ljubljana: [Fakulteta za matematiko in fiziko], 2002. 100 str., ilustr. [COBISS-SI-ID 12122457]