Programiranje 2

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):

Lovro Šubelj

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Objektno programiranje, enkapsulacija, dedovanje. Modularno programiranje, načrtovanje in organizacija večjih programskih enot. Vmesniki, enkapsulacija, generično programiranje in paketi.Grafični uporabniški vmesniki, dogodkovno programiranje.

Temeljni literatura in viri

Priročniki in učbeniki za programske jezike, ki jih študenti spoznajo.
Spletne strani in tečaji (Coursera, Udacity, Edx ...) za učenje programskega jezika, izbor je vsakoletno osvežen na spletni strani predmeta.
Zapiski s predavanj, gradivo za vaje in ostalo gradivo v spletni učilnici predmeta.
Zaradi hitrega razvoja informacijskih tehnologij se literatura in viri redno prilagajajo razvoju programskih jezikov in didaktike poučevanja le teh. Konkretni naslovi, ki bi jih navedli, bi bili v času izvajanja že zastareli.
Manuals and textbooks for programming languages.
Web sites and courses (Coursera, Udacity, Edx...), selection is annually refreshed on the Web site of the subject.
Notes from lectures, tutorials and other resources in the online classroom.
References and resources are refreshed regularly to address the development of programming languages and the didactics of teaching. Specific resources listed would have been at the time of the implementation already obsolete.

Cilji in kompetence

Študenti bodo spoznali in se naučili naprednejših tehnik programiranja, kot so objektno in dogodkovno usmerjeno programiranje. S pomočjo računalnika bodo sposobni reševati kompleksnejše matematične probleme in probleme iz realnega življenja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Načrtovanje razredov, uporaba objektov, modularizacija programske kode.
Uporaba:
Naprednejše programerske sposobnosti študent uporabi pri reševanju problemov pri predmetih iz področja računalništva in numeričnih metod.
Refleksija: Raznovrstnost konceptov in orodij v programiranju zahteva širok spekter znanja in njegovo nenehno osveževanje.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Sposobnost načrtovanja večjih programskih enot. Način pristopa k obravnavi problemov, pomemben za študij podatkovnih struktur in algoritmov.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, uporaba metod študija na daljavo, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

domače naloge (pogoj za pristop k pisnemu izpitu), izpit iz vaj (kolokviji ali pisni izpit)
Seminarska naloga, ustni izpit – zagovor seminarske naloge
Študentje dobijo dve oceni: eno iz izpita iz vaj ter domačih nalog, drugo iz seminarske naloge in ustnega izpita.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
HAJDINJAK, Melita, BAUER, Andrej. Similarity-based relations in Datalog programs. International journal of uncertainty, fuzziness and knowledge-based systems, ISSN 0218-4885, Oct. 2012, vol. 20, no. 5, str. 673-700. [COBISS-SI-ID 9428308]
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2009, vol. 19, no. 1, str. 17-43. [COBISS-SI-ID 15325785]
LUKŠIČ, Primož, HORVAT, Boris, BAUER, Andrej, PISANSKI, Tomaž. Practical E-Learning for the Faculty of Mathematics and Physics at the University of Ljubljana. Interdisciplinary journal of knowledge & learning objects, ISSN 1552-2210, 2007, vol. 3, str. 73-83. [COBISS-SI-ID 14269529]
AWODEY, Steve, BAUER, Andrej. Propositions as [Types]. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2004, vol. 14, no. 4, str. 447-471. [COBISS-SI-ID 13374809]
Matija Lokar:
MARKOVIČ, Katja. Izdelava vodičev za uporabo programa GeoGebra : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Markovič], 2011. 73 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 16189529]
LOKAR, Matija. Designing tasks for CAS/DGS classrooms. V: TIME 2010, Technology and its Integration into Mathematics Education, July 6th-10th, 2010, Málaga, Spain. Proceedings of TIME 2010 : Technology and its Integration into Mathematics Education. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, 17 str. [COBISS-SI-ID 15643993]
LOKAR, Matija. Some issues on designing tasks for CAS classrooms. V: 6th Came symposium: structured abstracts : 16-17 July 2009, Megatrend University, Belgrade, Serbia. Beograd: Megatrend University, 2009, str. 15-16. [COBISS-SI-ID 15241817]
KUDREVIČIUS, Evelina. Platforma SharePoint in oblikovanje glavne strani : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Kudrevičius], 2008. 77 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 15105625]
LOKAR, Matija. Prvenstvo študentskih ekip Univerze v Ljubljani v programiranju 2002. Ljubljana: [Fakulteta za matematiko in fiziko], 2002. 100 str., ilustr. [COBISS-SI-ID 12122457]