Programiranje 3

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Spoznavanje novega programskega jezika. Postopki pri načrtovanju programske rešitve za zahtevnejši problem.Uporaba sodobnih orodij, ki podpirajo načrtovanje, razvoj in testiranje večjih programskih paketov. Grafični uporabniški vmesniki, spletno programiranje.

Temeljni literatura in viri

Priročniki in učbeniki za programske jezike, ki jih študenti spoznajo.
Spletne strani in tečaji (Coursera, Udacity, Edx ...) za učenje programskega jezika, izbor je vsakoletno osvežen na spletni strani predmeta.
Zapiski s predavanj, gradivo za vaje in ostalo gradivo v spletni učilnici predmeta.
Zaradi hitrega razvoja informacijskih tehnologij se literatura in viri redno prilagajajo razvoju programskih jezikov in didaktike poučevanja le teh. Konkretni naslovi, ki bi jih navedli, bi bili v času izvajanja že zastareli.
Manuals and textbooks for programming languages.
Web sites and courses (Coursera, Udacity, Edx...), selection is annually refreshed on the Web site of the subject.
Notes from lectures, tutorials and other resources in the online classroom.
References and resources are refreshed regularly to address the development of programming languages and the didactics of teaching. Specific resources listed would have been at the time of the implementation already obsolete.

Cilji in kompetence

Študenti bodo spoznali dodatni programski jezik ter sestavljanje programske rešitve kompleksnejšega problema s pomočjo različnih orodij.
Usposobili se bodo za poročanje in predstavitev programskih projektov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Sposobnost uporabe orodij za RAD in gradnjo grafičnih uporabniških vmesnikov. Načini preizkušanja programov. Priprava ustrezne dokumentacije in poročila.
Uporaba:
Razvoj enostavnejših kompletnih programskih rešitev. Priprava predstavitve svojega dela.
Refleksija:
Študent spozna način uporabe profesionalnih programskih orodij in načine načrtovanja uporabniških vmesnikov. Spozna pomembnost ustreznega poročanja o svojem izdelku.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Sposobnost izdelave uporabniško usmerjene programske rešitve. Način predstavitve svojega dela.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, uporaba metod študija na daljavo, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Študenti dobijo eno oceno iz preverjanja domačih nalog, pisnega izpita in seminarske naloge
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Matija Lokar:
MARKOVIČ, Katja. Izdelava vodičev za uporabo programa GeoGebra : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Markovič], 2011. 73 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 16189529]
LOKAR, Matija. Designing tasks for CAS/DGS classrooms. V: TIME 2010, Technology and its Integration into Mathematics Education, July 6th-10th, 2010, Málaga, Spain. Proceedings of TIME 2010 : Technology and its Integration into Mathematics Education. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, 17 str. [COBISS-SI-ID 15643993]
LOKAR, Matija. Some issues on designing tasks for CAS classrooms. V: 6th Came symposium: structured abstracts : 16-17 July 2009, Megatrend University, Belgrade, Serbia. Beograd: Megatrend University, 2009, str. 15-16. [COBISS-SI-ID 15241817]
KUDREVIČIUS, Evelina. Platforma SharePoint in oblikovanje glavne strani : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Kudrevičius], 2008. 77 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 15105625]
LOKAR, Matija. Prvenstvo študentskih ekip Univerze v Ljubljani v programiranju 2002. Ljubljana: [Fakulteta za matematiko in fiziko], 2002. 100 str., ilustr. [COBISS-SI-ID 12122457]