Računalniška orodja v matematiki

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
1
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Programi za numerično in simbolno računanje, risanje grafov funkcij, reševanje matematičnih nalog iz analize in algebre z računalnikom. Orodja za simbolno računanje, preglednice, orodja za vizualizacijo. Orodja za računalniško podprto dinamično geometrijo.

Temeljni literatura in viri

Priročniki in učbeniki za orodja, ki jih študenti spoznajo.
Zapiski s predavanj, gradivo za vaje in ostalo gradivo v spletni učilnici predmeta.
Zaradi hitrega razvoja informacijskih tehnologij se literatura in viri redno prilagajajo razvoju računalniških orodij uporabljenih pri matematiki. Konkretni naslovi, ki bi jih navedli, bi bili v času izvajanja že zastareli.
Manuals and textbooks for tools used.
Notes from lectures, tutorials and other resources in the online classroom.
References and resources are refreshed regularly to address the development of computer tools used in mathematics. Specific resources listed would have been at the time of the implementation already obsolete.

Cilji in kompetence

Študenti bodo spoznali in se naučili uporabljati računalniška orodja, s katerimi si bodo lahko pomagali pri različnih matematičnih postopkih. Usposobljeni bodo za poročanje o svojem delu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Slušatelj je seznanjen z računalniškimi orodji in pristopi k njihovi uporabi pri matematičnih postopkih. Zna poročati o matematičnem problemu in njegovem reševanju.
Uporaba:
Pridobljeno znanje služi za oporo pri študiju velikega dela predmetov.
Refleksija: Spoznavanje pomena računalniške podpore znanju matematike. Spoznavanje pomena poročanja o reševanju matematičnih problemov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Predmet se navezuje na vse matematične predmete in služi za spoznavanje orodij, uporabnih pri študiju teh predmetov.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, uporaba metod študija na daljavo, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

študenti dobijo eno oceno iz preverjanja domačih nalog in seminarske naloge iz matematičnega problema, obdelanega z rač. orodji
ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
HAJDINJAK, Melita, BAUER, Andrej. Similarity-based relations in Datalog programs. International journal of uncertainty, fuzziness and knowledge-based systems, ISSN 0218-4885, Oct. 2012, vol. 20, no. 5, str. 673-700. [COBISS-SI-ID 9428308]
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2009, vol. 19, no. 1, str. 17-43. [COBISS-SI-ID 15325785]
LUKŠIČ, Primož, HORVAT, Boris, BAUER, Andrej, PISANSKI, Tomaž. Practical E-Learning for the Faculty of Mathematics and Physics at the University of Ljubljana. Interdisciplinary journal of knowledge & learning objects, ISSN 1552-2210, 2007, vol. 3, str. 73-83. [COBISS-SI-ID 14269529]
AWODEY, Steve, BAUER, Andrej. Propositions as [Types]. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2004, vol. 14, no. 4, str. 447-471. [COBISS-SI-ID 13374809]
Matija Lokar:
LOKAR, Matija, KOKOL-VOLJČ, Vlasta. Projekt EdUmatics - kako pomagati učiteljem matematike pri vpeljavi IKT v poučevanje = Project EdUmatics - how to support math teachers to integrate technology within their classrooms. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik povzetkov referatov 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 12. oktober 2012 = Education in information society : book of abstracts of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, 12th October 2012, Ljubljana, Slovenia. Kranj: Moderna organizacija, 2012, str. 58-59. [COBISS-SI-ID 16557657]
MARKOVIČ, Katja. Izdelava vodičev za uporabo programa GeoGebra : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Markovič], 2011. 73 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 16189529]
LOKAR, Matija. Designing tasks for CAS/DGS classrooms. V: TIME 2010, Technology and its Integration into Mathematics Education, July 6th-10th, 2010, Málaga, Spain. Proceedings of TIME 2010 : Technology and its Integration into Mathematics Education. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, 17 str. [COBISS-SI-ID 15643993]
GAMS, Matjaž (glavni urednik, član uredniškega odbora). Računalniški slovarček. 3. razširjena izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Odsek za inteligentne sisteme, 2010. [COBISS-SI-ID 24181799]
LOKAR, Matija. Some issues on designing tasks for CAS classrooms. V: 6th Came symposium: structured abstracts : 16-17 July 2009, Megatrend University, Belgrade, Serbia. Beograd: Megatrend University, 2009, str. 15-16. [COBISS-SI-ID 15241817]
Bor Plestenjak:
PLESTENJAK, Bor, BAREL, Marc van, CAMP, Ellen van. A Cholesky LR algorithm for the positive definite symmetric diagonal-plus-semiseparable eigenproblem. V: CHING, Wai-Ki (ur.). Second international conference on structured matrices : Hong Kong Baptist University, 08-11 June 2006, (Linear algebra and its applications, ISSN 0024-3795, Vol. 428, Issues 2-3, 2008). New York: North Holland, 2008, vol. 428, iss. 2-3, str. 586-599. [COBISS-SI-ID 14475097]
PLESTENJAK, Bor. An algorithm for drawing planar graphs. Software, ISSN 0038-0644, 1999, let. 29, št. 11, str. 973-984. [COBISS-SI-ID 9066841]
PISANSKI, Tomaž, PLESTENJAK, Bor, GRAOVAC, Ante. NiceGraph program and its application in chemistry. Croatica chemica acta, ISSN 0011-1643, 1995, let. 68, št. 1, str. 283-292. [COBISS-SI-ID 8141401]