Računalniški praktikum

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
1
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Lokalno informacijsko okolje.

Programska oprema za numerično in simbolno računanje. Obdelava in prikaz podatkov.

Priprava matematičnih besedil in predstavitev. Označevalni jeziki.

Delo z operacijskim sistemom. Organizacija datotek in podatkov.

Temeljni literatura in viri

Priročniki za programsko opremo.
Software manuals.

Cilji in kompetence

Študent pridobi praktično znanje o uporabi računalnikov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje programske opreme, ki jo bo študent uporabljal v teku nadaljnjega študija.
Uporaba: Osnovna računalniška pismenost je nepogrešljiva za uspešen študij. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, bo študent uporabljal v celotnem teku študija.
Refleksija: Brez osnovne računalniške pismenosti je moderen študij nemogoč.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Brez osnovne računalniške pismenosti je moderen študij nemogoč.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

domače naloge, kolokviji, projekti, pisni izpit, ustni izpit

ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (v skladu s Statutom UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2009, vol. 19, no. 1, str. 17-43. [COBISS-SI-ID 15325785]
BAUER, Andrej, TAYLOR, Paul. The Dedekind reals in abstract Stone duality. Mathematical structures in computer science, ISSN 0960-1295, 2009, vol. 19, iss. 4, str. 757-838. [COBISS-SI-ID 15322201]
BAUER, Andrej, BIRKEDAL, Lars. Continuous functionals of dependent types and equilogical spaces. V: CLOTE, Peter G. (ur.). Computer science logic : 14th international workshop, CSL 2000, annual conference of the EACSL, Fischbachau, Germany, August 21-26, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 1862). Berlin [etc.]: Springer, 2000, vol. 1862, str. 202-216. [COBISS-SI-ID 10606681]
BAUER, Andrej. Uvod v programiranje v Javi. Ljubljana: [A. Bauer], 2008. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS-SI-ID 14629977]
BAUER, Andrej. Teorija programskih jezikov. Ljubljana: [A. Bauer], 2007. 100 str. [COBISS-SI-ID 14630489]