Računalništvo 2

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
I1
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Zahtevnejše podatkovne strukture. Tabela, vrsta s prednostjo. Kopica. Uravnotežena drevesa. Zgoščena tabela. Iskalna drevesa. B-drevesa.

Temeljni literatura in viri

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 2. izdaja, MIT Press, Cambridge, 2001.
I. Kononenko, M. Robnik Šikonja: Algoritmi in podatkovne strukture I, 1. izdaja, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana, 2003.
I. Kononenko, M. Robnik Šikonja: Algoritmi in podatkovne strukture II, 1. izdaja, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana, 2004.
J. Kozak: Podatkovne strukture in algoritmi, DMFA založništvo, Ljubljana, 1997.
Spletne strani in tečaji (Coursera, Udacity, Edx ...) s tega področja, izbor je vsakoletno osvežen na spletni strani predmeta.
Zapiski s predavanj, gradivo za vaje in ostalo gradivo v spletni učilnici predmeta.
Web sites and courses (Coursera, Udacity, Edx ...), selection is annually refreshed on the Web site of the subject.
Notes from lectures, tutorials and other resources in the online classroom.

Cilji in kompetence

Študenti bodo spoznali dodatne podatkov strukture in algoritme. Samostojno bodo proučili novo podatkovno strukturo ali algoritem in pripravili njeno predstavitev. Podatkovno strukturo ali algoritem bodo sposobni uporabiti pri reševanju primernih problemov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent razvije sposobnost samostojnega spoznavanja s podatkovnimi strukturami in algoritmi. Sposoben je pripraviti poročilo o algoritmičnem reševanju določenega problema.
Uporaba:
Študent je sposoben snovanja učinkovitih računalniških programov in napovedovanja njihovega obnašanja.
Refleksija:
Študent razvije sposobnost povezovanja teoretičnih in praktičnih postopkov pri razvoju algoritmov
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Predmet se povezuje s predmetom Računalništvo 1.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, uporaba metod študija na daljavo, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

študenti dobijo eno oceno iz projekta
ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Sergio Cabello:
CABELLO, Sergio, CHAMBERS, Erin W., ERICKSON, Jeff. Multiple-source shortest paths in embedded graphs. SIAM journal on computing, ISSN 0097-5397, 2013, vol. 42, no. 4, str. 1542-1571. [COBISS-SI-ID 16668761]
CABELLO, Sergio. Many distances in planar graphs. Algorithmica, ISSN 0178-4617, 2012, vol. 62, no. 1-2, str. 361-381. [COBISS-SI-ID 15702873]
Sergio Cabello:
BERG, Mark de, CABELLO, Sergio, HAR-PELED, Sariel. Covering many or few points with unit disks. Theory of computing systems, ISSN 1432-4350, 2009, vol. 45, no. 3, str. 446-469. [COBISS-SI-ID 14900825]
Matija Lokar:
MARKOVIČ, Katja. Izdelava vodičev za uporabo programa GeoGebra : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Markovič], 2011. 73 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 16189529]
LOKAR, Matija. Designing tasks for CAS/DGS classrooms. V: TIME 2010, Technology and its Integration into Mathematics Education, July 6th-10th, 2010, Málaga, Spain. Proceedings of TIME 2010 : Technology and its Integration into Mathematics Education. Málaga: Universidad de Málaga, 2011, 17 str. [COBISS-SI-ID 15643993]
LOKAR, Matija. Some issues on designing tasks for CAS classrooms. V: 6th Came symposium: structured abstracts : 16-17 July 2009, Megatrend University, Belgrade, Serbia. Beograd: Megatrend University, 2009, str. 15-16. [COBISS-SI-ID 15241817]
KUDREVIČIUS, Evelina. Platforma SharePoint in oblikovanje glavne strani : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Kudrevičius], 2008. 77 f., ilustr. [COBISS-SI-ID 15105625]
LOKAR, Matija. Prvenstvo študentskih ekip Univerze v Ljubljani v programiranju 2002. Ljubljana: [Fakulteta za matematiko in fiziko], 2002. 100 str., ilustr. [COBISS-SI-ID 12122457]