Uvod v fiziko

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
1
Vsebina

Mehanika: kinematika točkastih teles, sile, Newtonovi zakoni, delo in energija, gibalna količina, navor, vrtenje togih teles, hidrostatika in hidrodinamika, viskozne tekočine, kvadratni zakon upora, mehansko nihanje in valovanje.
Termodinamika: temperatura, plinska enačba, energijski zakon, entropijski zakon in toplotni stroji.
Elektrika: električni tok, naboj, napetost, Kirchhoffova izreka in Ohmov zakon, električno polje, kondenzator, magnetno polje, tuljava, indukcija in njena uporaba, elektromagnetno nihanje in valovanje.
Optika: valovna in geometrijska optika.
Izbrane teme iz moderne fizike: radioaktivnost.

Temeljni literatura in viri

Kuščer, A. Moljk, T. Kranjc, J. Peternelj: Fizika za srednje šole – 1. del, DZS, Ljubljana, 1999.
Kuščer, A. Moljk, T. Kranjc, J. Peternelj: Fizika za srednje šole – 2. del, DZS, Ljubljana, 2000.
I. Kuščer, A. Moljk, T. Kranjc, J. Peternelj, M. Rosina, J. Strnad: Fizika za srednje šole – 3. del, DZS, Ljubljana, 2002.

Cilji in kompetence

Študentje spoznajo osnovne zakone (predvsem klasične) fizike in nekatere posledice (izreke), ki sledijo iz njih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Osnovni namen predmeta je pri študentu razviti poznavanje in razumevanje osnovnih fizikalnih zakonitosti.
Uporaba:
Študent bo znal razložiti osnove fizikalnih pojavov. Pridobljeno znanje je potreben pogoj za kvalitetno opravljanje vaj pri Fizikalnem praktikumu v 2. letniku. Obdelana snov je ilustracija uporabe matematične teorije, ki jo
študenti spoznajo pri drugih predmetih.
Refleksija:
Študent razvije razumevanje pojavov v naravi na podlagi peščice preprostih abstraktnih zakonitosti.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Uvajanje v spretnost modeliranja problemov
(abstrakcija, zanemarjanje nebistvenih pogojev in lastnosti).

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj
Domače naloge, test iz teorije in ustni izpit (zagovor)
Študentje dobijo dve oceni:
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

PODOBNIK, Tomaž, ŽIVKO, Tomi. On probabilistic parametric inference. Journal of statistical planning and inference, ISSN 0378-3758, 2014, vol. 142, no. 12, str. 3152-3166. [COBISS-SI-ID 27449383]
DELPHI Collaboration, ABREU, P., ERŽEN, Borut, GOLOB, Boštjan, KRIŽNIČ, Ervin, PODOBNIK, Tomaž, STANIČ, Samo, ZAVRTANIK, Danilo, et al. Measurement of [vertical]V[sub]cs[vertical] using W decays at LEP2. Physics letters. Section B, ISSN 0370-2693. [Print ed.], 1998, vol. 439, str. 209-224. [COBISS-SI-ID 35835]
ARGUS Collaboration, ALBRECHT, H., BRAČKO, Marko, KERNEL, Gabrijel, KRIŽAN, Peter, KRIŽNIČ, Ervin, MEDIN, Gordana, PODOBNIK, Tomaž, ŽIVKO, Tomi, et al. A partial wave analysis of the reaction [gamma][gamma] [to] [pi][sup]+[pi][sup]-[pi][sup]0. Zeitschrift für Physic C. Particles and fields, ISSN 0170-9739, 1997, vol. 74, str. 469-477. [COBISS-SI-ID 12892711]