Mehanika

2022/2023
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Praktična matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
1
Vsebina

Definicija osnovnih kinematičnih količin. Opis splošnega gibanja točke v različnih koordinatnih sistemih: kartezijev, polarni, cilindrični in naravni . Diferencialna geometrija krivulj v prostoru z vidika kinematike gibanja, fleksijska in torzijska ukrivljenost. Posebni primeri gibanja točke: premočrtno gibanje, harmonično gibanje, kroženje.
Togo telo, prostostne stopnje, infinitezimalne in končne rotacije. Splošno gibanje togega telesa. Ravninsko gibanje togega telesa, pol hitrosti. Sestavljeno gibanje, absolutni in relativni koordinatni sistem, Coriolisov pospešek in neinercialne sile.
Dinamika masne točke. Newtonova mehanika. Gibalna in vrtilna količina, newtonovi zakoni, delo, energija, moč. Potencial.
Dinamika sistema masnih točk, masno središče.
Dinamika togega telesa. Masni vztrajnostni moment. Transformacije tenzorja masnega vztrajnostnega momenta. Dinamika splošnega gibanja togega telesa. Rotacija togega telesa okoli stalne osi.

Temeljni literatura in viri

M. Muršič: Osnove tehniške mehanike 2: Kinematika, DMFA, Ljubljana, 1986.
M. Muršič: Osnove tehniške mehanike 3: Dinamika, Akademska založba, Ljubljana, 1991.
M. Lunn: A first Course in Mechanics, Oxford University Press, 2006.
H. Knudsen: Elements of Newtonian Mechanics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1995.

Cilji in kompetence

Študentje bodo seznanjeni z osnovnimi pojmi in vsebinami klasične mehanike s poudarkom na korektni matematični formulaciji in povezovanju že osvojenih matematičnih znanj. Probleme v praksi, ki so povezani z mehaniko, bodo znali formulirati v matematičnem jeziku.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov in principov klasične analitične mehanike.
Uporaba: Temelj za nadgraditev osvojenega znanja s specifičnimi znanji iz prakse s področja mehanike. Osnova za razumevanje splošnih problemov s področja naravoslovja in tehnike.
Refleksija: Povezovanje osvojenega matematičnega znanja v okviru enega predmeta in njegova uporaba na področju mehanike.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Celovit pogled na matematične metode v okviru klasične mehanike. Reševanje nalog in problemov iz sorodnih področij uporabne matematike.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj (2 kolokvija ali pisni izpit)
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

KOC, Pino. Sea-wave dynamic loading of sailing yacht`s retractable keel. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, Mar. 2014, vol. 60, no. 3, str. 203-209, ilustr. [COBISS-SI-ID 13401627]
KOC, Pino, HALILOVIČ, Miroslav, ŠTOK, Boris. Impact of restrained thermal expansion on NPP Krško primary loop piping. Tehnički vjesnik, ISSN 1330-3651, 2013, god. 20, br. 5, str. 897-904, ilustr. [COBISS-SI-ID 13212955]
KOC, Pino, ŠTOK, Boris. Computer-aided identification of the yield curve of a sheet metal after onset of necking. Computational materials science, ISSN 0927-0256. [Print ed.], 2004, letn. 31, št. 1/2, str. 155-168. [COBISS-SI-ID 7467803]