Preskoči na glavno vsebino

Izbrana poglavja iz diskretne matematike 2

2018/2019
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
M2
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Predavatelj ob vsakokratnem izvajanju izbere nekaj relevantnih tem iz diskretne matematike, pri čemer je pozoren na prekrivanje z drugimi predmeti iz programa Matematika (prekrivanje naj bo minimalno) in zahtevano predznanje (predznanje naj bo omejeno na obvezne predmete programa Matematika).

Temeljni literatura in viri

N. L. Biggs, A. T. White: Permutation Groups and Combinatorial Structures, Cambridge University Press, Cambridge, 1979.
C. Godsil, G. Royle: Algebraic Graph Theory. Springer, New York, 2001.
Jack H. van Lint, Robin J. Wilson: A Course in Combinatorics, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
Laszlo Lovasz, Jozsef Pelikan, Katalin Vesztergombi: Discrete Mathematics, Springer, Berlin-Heidelberg-New York, 2003.
Richard P. Stanley: Enumerative Combinatorics, Vol. 2, Cambridge University Press, New York-Cambridge, 1999.

Cilji in kompetence

Slušatelj spozna predstavljene teme.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent bo razumel predstavljene koncepte in rezultate.
Uporaba: Študent bo znal pridobljeno znanje uporabiti v različnih matematičnih in drugih kontekstih.
Refleksija: Pridobljeno znanje bo študent znal kritično reflektirati.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Veščina kritičnega mišljenja, prepoznavanje diskretnih struktur v naravi in družbi.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Domače naloge ali projekt
Pisni izpit
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Primož Potočnik:
POTOČNIK, Primož. Tetravalent arc-transitive locally-Klein graphs with long consistent cycles. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2014, vol. 36, str. 270-281. [COBISS-SI-ID 16862041]
POTOČNIK, Primož, SPIGA, Pablo, VERRET, Gabriel. Cubic vertex-transitive graphs on up to 1280 vertices. Journal of symbolic computation, ISSN 0747-7171, 2013, vol. 50, str. 465-477. [COBISS-SI-ID 16520537]
POTOČNIK, Primož. Edge-colourings of cubic graphs admitting a solvable vertex-transitive group of automorphisms. Journal of combinatorial theory. Series B, ISSN 0095-8956, 2004, vol. 91, no. 2, str. 289-300. [COBISS-SI-ID 13087321]
Sandi Klavžar:
KLAVŽAR, Sandi. Structure of Fibonacci cubes: a survey. Journal of combinatorial optimization, ISSN 1382-6905, 2013, vol. 25, iss. 4, str. 505-522. [COBISS-SI-ID 16603737]
KLAVŽAR, Sandi, SHPECTOROV, Sergey. Convex excess in partial cubes. Journal of graph theory, ISSN 0364-9024, 2012, vol. 69, no. 4, str. 356-369. [COBISS-SI-ID 16243033]
HAMMACK, Richard H., IMRICH, Wilfried, KLAVŽAR, Sandi. Handbook of product graphs, (Discrete mathematics and its applications). Boca Raton, London, New York: CRC Press, cop. 2011. XVIII, 518 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-1304-1. [COBISS-SI-ID 15916121]
Riste Škrekovski:
GOVORČIN, Jelena, KNOR, Martin, ŠKREKOVSKI, Riste. Line graph operation and small worlds. Information processing letters, ISSN 0020-0190. [Print ed.], 2013, vol. 113, iss. 5-6, str. 196-200. [COBISS-SI-ID 16561497]
DVOŘÁK, Zdeněk, LIDICKÝ, Bernard, ŠKREKOVSKI, Riste. Randić index and the diameter of a graph. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2011, vol. 32, iss. 3, str. 434-442. [COBISS-SI-ID 17410905]
KAISER, Tomáš, STEHLÍK, Matěj, ŠKREKOVSKI, Riste. On the 2-resonance of fullerenes. SIAM journal on discrete mathematics, ISSN 0895-4801, 2011, vol. 25, no. 4, str. 1737-1745. [COBISS-SI-ID 16244569]