Preskoči na glavno vsebino

Izbrana poglavja iz optimizacije

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
R1
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Predavatelj izbere nekatere pomembne teme s področja optimizacije, kot so na primer:
Matematične osnove metod notranjih točk.
Zahtevnejši problemi kombinatorične optimizacije.
Celoštevilsko programiranje.
Iterativne metode v optimizaciji.
Hevristike, evolucijsko in genetsko programiranje.
Praktična uporaba optimizacijskih metod v financah, ekonomiji, logistiki, telekomunikacijah ipd.
Stohastično programiranje, itd.

Temeljni literatura in viri

S. Boyd, L. Vandenberghe: Convex Optimization, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
J. Renegar: A Mathematical View of Interior-Point Methods in Convex Optimization, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2001.
B. H. Korte, J. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, 3. izdaja, Springer, Berlin, 2006.
L. A Wolsey: Integer Programming, Wiley, New York, 1998.
C. T. Kelley: Iterative Method for Optimization, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1999.
Z. Michalewicz, D. B. Fogel: How to Solve It: Modern Heuristics, 2. izdaja, Springer, Berlin, 2004.

Cilji in kompetence

Študent podrobneje spozna eno ali več pomembnejših področij optimizacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Slušatelj se natančneje seznani z izbranim področjem optimizacije. Spozna teoretične osnove ter praktične prijeme pri reševanju optimizacijskih nalog z izbranega področja.
Uporaba: Reševanje optimizacijskih problemov iz vsakdanjega življenja.
Refleksija: Pomen ustreznega modeliranja optimizacijskih problemov, kar omogoča njihovo učinkovito reševanje.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Modeliranje nalog iz vsakdanjega življenja v obliki matematičnih optimizacijskih nalog, zmožnost razločevanja med računsko obvladljivimi in neobvladljivimi problemi, sposobnost samostojnega snovanja modelov in njihove analize s pomočjo računalnika.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, seminar, vaje, domače naloge, konzultacije in samostojno delo študentov

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj (2 kolokvija ali pisni izpit)
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Sergio Cabello:
CABELLO, Sergio, DÍAZ-BÁÑEZ, José Miguel, PÉREZ LANTERO, Pablo. Covering a bichromatic point set with two disjoint monochromatic disks. Computational geometry, ISSN 0925-7721. [Print ed.], 2013, vol. 46, iss. 3, str. 203-212. [COBISS-SI-ID 16326233]
CABELLO, Sergio, GIANNOPOULOS, Panos, KNAUER, Christian, MARX, Dániel, ROTE, Günter. Geometric clustering: fixed-parameter tractability and lower bounds with respect to the dimension. ACM transactions on algorithms, ISSN 1549-6325, 2011, vol. 7, no. 4, article 43 (27 str.). [COBISS-SI-ID 16028761]
CABELLO, Sergio, ROTE, Günter. Obnoxious centers in graphs. SIAM journal on discrete mathematics, ISSN 0895-4801, 2010, vol. 24, no. 4, str. 1713-1730. [COBISS-SI-ID 15762265]
Emil Žagar:
JAKLIČ, Gašper, SAMPOLI, Maria Lucia, SESTINI, Alessandra, ŽAGAR, Emil. C [sup] 1 rational interpolation of spherical motions with rational rotation-minimizing directed frames. Computer Aided Geometric Design, ISSN 0167-8396, 2013, vol. 30, iss. 1, str. 159-173. [COBISS-SI-ID 16368729]
JAKLIČ, Gašper, KANDUČ, Tadej, PRAPROTNIK, Selena, ŽAGAR, Emil. Energy minimizing mountain ascent. Journal of optimization theory and applications, ISSN 0022-3239, 2012, vol. 155, is. 2, str. 680-693. ,. [COBISS-SI-ID 4382935]
JAKLIČ, Gašper, ŽAGAR, Emil. Curvature variation minimizing cubic Hermite interpolants. Applied mathematics and computation, ISSN 0096-3003. [Print ed.], 2011, vol. 218, iss. 7, str. 3918-3924. [COBISS-SI-ID 16049241]