Preskoči na glavno vsebino

Konveksnost

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
M3
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Afine in konveksne množice. Topološke lastnosti konveksnih množic. Caratheodorijev in Radonov izrek. Separacijski izreki. Ekstremne točke. Politopi. Stožci in polare. Poliedri. Izrek Weyla in Minkowskega. Sistemi linearnih neenačb. Farkaseva lema in linearno programiranje. Posplošitve Hellyjevega izreka. Metrični prostor konveksnih množic. Blaschkejev izrek. Metrične lastnosti konveksnih množic. Konveksne funkcije. Zveznost, odvedljivost in subgradient. Ekstremi.

Temeljni literatura in viri

H. G. Eggleston: Convexity, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1958.
A. Brøndsted: An Introduction to Convex Polytopes, Springer, New York-Berlin, 1983.
F. A. Valentine: Convex Sets, Robert E. Krieger, Huntington, 1976.
R. T. Rockafellar: Convex Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton, 1996.
A. W. Roberts, D. E. Varberg: Convex Functions, Academic Press, New York-London, 1973.

Cilji in kompetence

Študent spozna osnovne pojme konveksne geometrije in konveksne analize. Seznani se z lastnostmi konveksnih množic in konveksnih funkcij v evklidskih in normiranih prostorih ter z uporabo teorije na raznih področjih matematike. Pri tem povezuje geometrijsko intuicijo z algebro, analizo in kombinatoriko.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov
teorije konveksnih množic in konveksnih funkcij. Sinteza metod iz linearne algebre, analize in geometrije.
Uporaba:
Uporaba teorije pri reševanju problemov na raznih področjih matematike in drugih znanosti.
Refleksija:
Razumevanje teorije na podlagi primerov in uporabe.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Postavitev problema, njegova matematična formulacija ter reševanje in analiza. Prenos teorije v prakso.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj (2 kolokvija ali pisni izpit)
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Franc Forstnerič:
FORSTNERIČ, Franc. Runge approximation on convex sets implies the Oka property. Annals of mathematics, ISSN 0003-486X, 2006, vol. 163, no. 2, str. 689-707. [COBISS-SI-ID 13908825]
FORSTNERIČ, Franc. Noncritical holomorphic functions on Stein manifolds. Acta mathematica, ISSN 0001-5962, 2003, vol. 191, no. 2, str. 143-189. [COBISS-SI-ID 13138009]
FORSTNERIČ, Franc. Embedding strictly pseudoconvex domains into balls. Transactions of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9947, 1986, let. 295, št. 1, str. 347-368. [COBISS-SI-ID 8206425]
Boris Lavrič:
LAVRIČ, Boris. The isometries of certain maximum norms. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2005, vol. 405, str. 249-263. [COBISS-SI-ID 13679961]
LAVRIČ, Boris. The isometries and the G-invariance of certain seminorms. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2003, vol. 374, str. 31-40. [COBISS-SI-ID 12751193]
LAVRIČ, Boris. Monotonicity properties of certain classes of norms. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 1997, let. 259, str. 237-250. [COBISS-SI-ID 7388761]