Preskoči na glavno vsebino

Delovna praksa 1

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

V dogovoru s strokovnimi sodelavci v podjetjih bomo na Oddelku za matematiko pripravili seznam možnih podjetij in ustanov, na katerih lahko študenti opravljajo praktično usposabljanje. Usposabljanje bo koordinirano in pripravljeno v sodelovanju med učiteljem na fakulteti in zaposlenimi v podjetjih.
Študent lahko obveznosti predmeta opravi tudi z izdelavo projektnega dela.

Temeljni literatura in viri

Navodila za delo/work instructions.
Priročniki/manuals.
Notranji akti organizacije, ki nudi praktično usposabljanje/ Organization's internal acts.

Cilji in kompetence

Študenti se ob praktičnem usposabljanju povežejo pridobljeno znanje s prakso. Pridobijo praktične izkušnje v delovnem okolju. Spoznajo se s problematiko sodobnega informacijskega ali tehnološkega podjetja ali druge ustanove.
V realnem okolju študentje poglabljajo komunikacijske in socialne kompetence za prenos znanj in za uspešno delo v skupini.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje in razumevanje zapletenih odnosov praktičnega sodelovanja matematika v delovnem okolju.
Uporaba: Uporaba praktičnih izkušenj pri oblikovanju poklicne poti.
Refleksija: Razumevanje praktičnega dela v konkretnem delovnem okolju in uporaba pridobljenega znanja pri praktičnih problemih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spretnost uporabe matematičnega znanja v delovnem okolju.

Metode poučevanja in učenja

praktično usposabljanje

Načini ocenjevanja

Praktično delo, zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju.
Ocene: opravil/ni opravil

Reference nosilca

Janez Bernik:
BERNIK, Janez, MASTNAK, Mitja, RADJAVI, Heydar. Realizing irreducible semigroups and real algebras of compact operators. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2008, vol. 348, no. 2, str. 692-707. [COBISS-SI-ID 14899289]
BERNIK, Janez, MASTNAK, Mitja, RADJAVI, Heydar. Positivity and matrix semigroups. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2011, vol. 434, iss. 3, str. 801-812. [COBISS-SI-ID 15745625]
BERNIK, Janez, MARCOUX, Laurent W., RADJAVI, Heydar. Spectral conditions and band reducibility of operators. Journal of the London Mathematical Society, ISSN 0024-6107, 2012, vol. 86, no. 1, str. 214-234. [COBISS-SI-ID 16357721]
Tomaž Košir:
GRUNENFELDER, Luzius, KOŠIR, Tomaž, OMLADIČ, Matjaž, RADJAVI, Heydar. Finite groups with submultiplicative spectra. Journal of Pure and Applied Algebra, ISSN 0022-4049. [Print ed.], 2012, vol. 216, iss. 5, str. 1196-1206. [COBISS-SI-ID 16183385]
BUCKLEY, Anita, KOŠIR, Tomaž. Plane curves as Pfaffians. Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di scienze, ISSN 0391-173X, 2011, vol. 10, iss. 2, str. 363-388. [COBISS-SI-ID 15928409]
KOŠIR, Tomaž, OBLAK, Polona. On pairs of commuting nilpotent matrices. Transformation groups, ISSN 1083-4362, 2009, vol. 14, no. 1, str. 175-182. [COBISS-SI-ID 15077977]