Preskoči na glavno vsebino

Izbrana poglavja iz teorije iger

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
M5
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Predavatelj izbere nekatere pomembne teme s področja teorije iger, kot so na primer:
Bimatrične igre. Število ravnovesij, njihovo učinkovito odkrivanje, stabilnost.
Kombinatorne igre. Igre na grafih.
Igre s ponavljanji.
Pogajanja, dražbe.
Uporabe teorije iger v družboslovju.
Teorija odločanja. Teorija socialne izbire.
Evolucijska teorija iger.
Eksperimentalna teorija iger.
Diferencialne igre.

Temeljni literatura in viri

A. Fraenkel: Combinatorial Games, Electron. J. Combinatorics, DS2, zadnja dopolnitev, 2006.
D. Fudenberg, J. Tirole: Game Theory, MIT Press, Cambridge MA, 1991.
P. Morris: Introduction to Game Theory, Springer, New York, 1994.
M. J. Osborne: An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, Oxford, 2004.
M. J. Osborne, A. Rubinstein: A Course in Game Theory, 10. natis, MIT Press, Cambridge MA, 2004.

Cilji in kompetence

Študent podrobneje spozna eno ali več pomembnejših področij teorije iger. Pri tem spozna nekatere najnovejše rezultate z obravnavanega področja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Slušatelj natančneje spozna izbrano področje teorije iger. Seznani se z najnovejšimi rezultati tega področja in z njegovimi uporabami v praksi.
Uporaba: Modeliranje vsaj potencialno konfliktnih situacij in njihovo razreševanje s pomočjo formalnih metod.
Refleksija: Uporabe in pomanjkljivosti opisovanja in raziskovanja pojavov iz vsakdanjega življenja s pomočjo formalnih modelov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Sposobnost natančnega matematičnega opisa in zavedanje njegovih pomanjkljivosti. Sposobnost samostojnega študija sodobne strokovne in izbrane znanstvene literature.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, uporaba metod študija na daljavo, vaje, domače naloge, konzultacije, seminarske naloge

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
samostojna seminarska naloga
pisni ali ustni izpit
Ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Matjaž Konvalinka:
KONVALINKA, Matjaž, PAK, Igor. Geometry and complexity of O'Hara's algorithm. Advances in applied mathematics, ISSN 0196-8858, 2009, vol. 42, iss. 2, str. 157-175. [COBISS-SI-ID 15545945]
KONVALINKA, Matjaž, PAK, Igor. Triangulations of Cayley and Tutte polytopes. Advances in mathematics, ISSN 0001-8708, 2013, vol. 245, str. 1-33. [COBISS-SI-ID 16706905]
DOLŽAN, David, KONVALINKA, Matjaž, OBLAK, Polona. Diameters of connected components of commuting graphs. The electronic journal of linear algebra, ISSN 1081-3810, 2013, vol. 26, str. 433-445. [COBISS-SI-ID 16707161]
Sergio Cabello:
CABELLO, Sergio, DÍAZ-BÁÑEZ, José Miguel, LANGERMAN, Stefan, SEARA, Carlos, VENTURA, Inma. Facility location problems in the plane based on reverse nearest neighbor queries. European journal of operational research, ISSN 0377-2217. [Print ed.], 2010, vol. 202, iss. 1, str. 99-106. [COBISS-SI-ID 15160921]
CABELLO, Sergio, JAKOVAC, Marko. On the b-chromatic number of regular graphs. Discrete applied mathematics, ISSN 0166-218X. [Print ed.], 2011, vol. 159, iss. 13, str. 1303-1310. [COBISS-SI-ID 15914329]
CABELLO, Sergio, MOHAR, Bojan. Crossing number and weighted crossing number of near-planar graphs. Algorithmica, ISSN 0178-4617, 2011, vol. 60, no. 3, str. 484-504. [COBISS-SI-ID 15261785]