Preskoči na glavno vsebino

Teorija programskih jezikov

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Pri predmetu se obravnava teorija programskih
jezikov s poudarkom na uporabi matematičnih
metod pri podajanju jezikov in analizi njihovih
lastnosti. Obravnavajo se naslednje teme:

 • konkretna in abstraktna sintaksa,
 • induktivne definicije, definicije
 • dokazovanje s strukturno indukcijo
 • induktivni podatkovni tipi kot
 • operacijska semantika kot
 • funkcijski programski jeziki:
 • polimorfizem, parametrični
 • ukazni programski jeziki,
 • denotacijska semantika: domene in
 • izbirne vsebine: objektni
  leksična in gramatična analiza kot
  prevajanje konkretne v abstraktno
  sintakso
  podane z sodbami in pravili
  sklepanja
  po abstraktni sintaksi ali po
  strukturi izpeljave
  primer uporabe strukturnih definicij
  in strukturne indukcije
  induktivno definirana relacija,
  semantika malih in velikih korakov
  rekurzivne definicije, neučakani in
  leni jeziki, statična analiza,
  preverjanje tipov, varnost kot
  posledica leme o napredku in leme
  o ohranitvi, pomen varnosti v praksi
  polimorfizem in Hindley-Milnerjeva
  izpeljava tipov
  specifikacije in dokazovanje
  pravilnosti programov
  zvezne funkcije, izrek o obstoju
  negibnih točk, denotacijska
  semantika funkcijskega
  programskega jezika, interpretacija
  rekurzije z negibnimi točkami
  programski jeziki, paralelno
  računanje, logično programiranje
Temeljni literatura in viri

• B.C. Pierce: “Types and Programming Languages”. The MIT Press 2002.
• J.C. Reynolds: “Theories of Programming Languages”. Cambridge University Press 1998.
• R.M. Amadio & P.-L. Currien: “Domains and λ-calculi”. Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science 46. Cambridge University Press, 1998.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je predstavitev modernega,
matematičnega pristopa, k teoriji programskih
jezikov. Študenti pridobijo sposobnost analize
programskih jezikov ter osnovnih konceptov
povezanih z njimi.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Slušatelji se naučijo, kako načrtujemo in
analiziramo programske jezike s formalnimi
matematičnimi metodami.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge

Načini ocenjevanja

domače naloge, kolokviji, projekti, pisni izpit, ustni izpit
ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

LUKŠIČ, Primož, HORVAT, Boris, BAUER, Andrej, PISANSKI, Tomaž. Practical E-Learning for the Faculty of Mathematics and Physics at the University of Ljubljana. Interdisciplinary journal of knowledge & learning objects, ISSN 1552-2210, 2007, vol. 3, str. 73-83. [COBISS-SI-ID 14269529]
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. V: Computation and logic in the real world : Third Conference on Computability in Europe, CiE 2007, Siena, Italy, June 18-23, 2007 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 4497). Berlin