Preskoči na glavno vsebino

Matematika v industriji

2021/2022
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
O
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Identifikacija nalog iz realnega sveta.
Matematično modeliranje.
Numerične metode.
Primerjava modelne rešitve z nalogo iz realnega sveta.
Pisanje poročila.

Temeljni literatura in viri

E. Zakrajšek: Matematično modeliranje, DMFA-založništvo, Ljubljana, 2004.
Capasso, Mathematics in Industry, Book series: Mathematics in Industry, Springer.
C. Dym, Principles of Mathematical Modeling, Academic Press, 2004.
S. Howison: Practical Applied Mathematics: Modelling, Analysis, Approximation, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005.
M. S. Klamkin: Mathematical Modelling : Classroom Notes in Applied Mathematics, SIAM, Philadelphia, 1987.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je razviti sposobnosti sodelovanja matematika z nematematiki pri reševanju problemov iz realnega sveta.
Kompetence so: razvijanje sposobnosti komuniciranja s potencialnimi uporabniki matematičnih znanj, razvijanje sposobnosti skupinskega dela, sposobnost nadgrajevanja šolskih modelov, spretnost uporabe programskih orodij, z eno besedo, vzgoja industrijskih matematikov za potrebe trga dela.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Sposobnost komuniciranja z uporabniki matematičnih znanj, sposobnost formuliranje problemov, razumevanje matematičnega modeliranja.
Uporaba:
Reševanje problemov iz realnega sveta. Povezava z uporabniki matematičnih znanj.
Refleksija:
Refleksija lastnega razumevanja pridobljenih matematičnih znanj na problemih iz prakse, kritično ovrednotenje skladnosti med teoretičnimi načeli in dejanskim stanjem v praksi.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:Spretnost uporabe virov znanja, zbiranja in interpretacije podatkov, sodelovanja s strokovnjaki iz drugih področij, skupinsko delo, poročanje o rezultatih dela, pisanje poročil.

Metode poučevanja in učenja

Projektno delo, delo na terenu, individualen študij, seminarji, nastopi.

Načini ocenjevanja

Projektno poročilo
Predstavitev poročila
ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), (ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

George Mejak:
MEJAK, George. On extension of functions with zero trace on a part of boundary. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 1993, let. 175, str. 305-314. [COBISS-SI-ID 5828441]
MEJAK, George. Finite element solution of a model free surface problem by the optimal shape design approach. International journal for numerical methods in engineering, ISSN 0029-5981. [Print ed.], 1997, vol. 40, str. 1525-1550. [COBISS-SI-ID 9983833]
MEJAK, George. Eshebly tensors for a finite spherical domain with an axisymmetric inclusion. European journal of mechanics. A, Solids, ISSN 0997-7538. [Print ed.], 2011, vol. 30, iss. 4, str. 477-490. [COBISS-SI-ID 16025177]