Preskoči na glavno vsebino

Kardinalna aritmetika

2023/2024
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
M2
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Množice in razredi, aksiomi teorije množic, aksiom izbire, Zornova lema in uporaba, dobra urejenost, transfinitna indukcija, ordinalna števila in računanje z njimi, Schröder-Bernsteinov izrek, kardinalna števila in njihova aritmetika. V odvisnosti od časa še: filtri in ultrafiltri, velika kardinalna števila.

Temeljni literatura in viri

W. Just, M. Weese: Discovering Modern Set Theory I. AMS, 1991.
P. R. Halmos: Naive set theory, Springer-Verlag, New York, 1974.
H. Ebbinghaus et al.: Numbers, Springer-Verlag, New York, 1990.
N. Prijatelj: Matematične strukture I, DMFA-založništvo, Ljubljana, 1996.

Cilji in kompetence

Poglobiti temeljno znanje o aksiomatski teoriji množic ter se seznaniti z osnovami ordinalne in kardinalne aritmetike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Razumevanje in uporaba aksiomatske teorije množic ter ordinalne in kardinalne aritmetike.
Uporaba: Teorija množic je temeljno matematično področje, ki priskrbi osnovni jezik za druga področja. V tem okviru so Zornova lema in ordinalna ter kardinalna števila nepogrešljiva orodja, uporabna širom matematike, zanimiva pa so tudi za nekatere filozofe.
Refleksija:
Teorija množic združuje vse matematične vede v celoto.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Ker za razumevanje predmeta ne bo potrebno kako predhodno specialistično predznanje, bo zelo primeren tudi za učenje in vadbo matematičnega razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj (2 kolokvija ali pisni izpit)
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
AWODEY, Steve, BAUER, Andrej. Propositions as [Types]. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2004, vol. 14, no. 4, str. 447-471. [COBISS-SI-ID 13374809]
BAUER, Andrej, SIMPSON, Alex. Two constructive embedding-extension theorems with applications to continuity principles and to Banach-Mazur computability. Mathematical logic quarterly, ISSN 0942-5616, 2004, vol. 50, no. 4/5, str. 351-369. [COBISS-SI-ID 13378649]
BAUER, Andrej. A ralationship between equilogical spaces and Type Two Effectivity. Mathematical logic quarterly, ISSN 0942-5616, 2002, vol. 48, suppl. 1, str. 1-15. [COBISS-SI-ID 12033369]
Simpson Alexander Keith:
AWODEY, Steve, BUTZ, Carsten, SIMPSON, Alex, STREICHER, Thomas. Relating first-order set theories, toposes and categories of classes. Annals of pure and applied Logic. [Print ed.]. 2014, vol. 165, iss. 2, str. 428-502. [COBISS-SI-ID 17089881]
SIMPSON, Alex. Measure, randomness and sublocales. Annals of pure and applied Logic. [Print ed.]. 2012, vol. 163, iss. 11, str. 1642-1659. [COBISS-SI-ID 17091161]
SIMPSON, Alex, STREICHER, Thomas. Constructive toposes with countable sums as models of constructive set theory. Annals of pure and applied Logic. [Print ed.]. 2012, vol. 163, iss. 10, str. 1419-1436. [COBISS-SI-ID 17091417]