Preskoči na glavno vsebino

Algebraična topologija 1

2024/2025
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
M3
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Homotopija, homotopska ekvivalenca, homotopska kategorija, razširitve in dvigi homotopij. Celični kompleksi, celularne preslikave.

Fundamentalna grupa, Seifert - van Kampenov izrek. Krovni prostori, klasifikacija, krovne transformacije. Grupa vozla, proste grupe, prostori K(G,1).

Homološke grupe, homotopska invariantnost, eksaktna zaporedja, izrez. Stopnja preslikave, celularna homologija, Mayer-Vietorisovo zaporedje. Ovojna in spletna števila, indeks vektorskega polja, Lefschetzev izrek, vztrajna homologija, bordizem, homologija Hovanova.

Temeljni literatura in viri
  1. A. Dold: Lectures on algebraic topology, Berlin : Springer, cop. 1972, 1995.
  2. A. Hatcher: Algebraic topology, Cambridge : Cambridge University Press, 2002, 2009.
  3. W. S. Massey: A basic course in algebraic topology, New York : Springer, cop. 1991.
  4. P. May, A concise course in algebraic topology, Chicago : University of Chicago, cop. 1999.
  5. J. Munkres: Elements of Algebraic Topology, Redwood City : Addison-Wesley, cop. 1984.
  6. E. H. Spanier: Algebraic topology, New York : McGraw-Hill, 1966.
  7. R. M. Switzer: Algebraic topology, homotopy and homology, Berlin : Springer, 1975.
Cilji in kompetence

Študent spozna osnovne pojme algebraične topologije kot so homotopija, celični prostori, fundamentalna grupa in homološke grupe.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje osnovnih pojmov in tehnik za delo s fundamentalno grupo in homološkimi grupami. Razumevanje homotopske invariance in prijemov za obravnavanje geometrijskih vprašanj s pomočjo algebre.
Uporaba:
V področjih matematike, ki delajo z geometričnimi objekti (kompleksna in globalna analiza, dinamični sistemi, geometrijska in diferencialna topologija, teorija grafov), v računalništvu (grafika, prepoznavanje vzorcev, topološka analiza podatkov, robotika), v teoretični fiziki.
Refleksija:
Razumevanje teorije na podlagi primerov in uporabe.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Formulacija problemov v primernem jeziku, reševanje in analiza doseženega na primerih, prepoznavanje algebraičnih struktur v geometriji.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

izpit iz vaj / pisni izpit
izpit iz teorije / ustni izpit

Ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Janez Mrčun:
– MOERDIJK, Ieke, MRČUN, Janez. Introduction to foliations and Lie groupoids, (Cambridge studies in advanced mathematics, 91). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. IX, 173 str., ilustr. ISBN 0-521-83197-0 [COBISS-SI-ID 12683097]
– MOERDIJK, Ieke, MRČUN, Janez. Lie groupoids, sheaves and cohomology. V: EuroSchool PQR2003 on Poisson geometry, deformation quantisation and group representations, Université Libre de Bruxelles, June 13-17, 2003. GUTT, Simone (ur.), RAWNSLEY, John Howard (ur.), STERNHEIMER, Daniel (ur.). Poisson geometry, deformation quantisation and group representations, (London Mathematical Society lecture note series, ISSN 0076-0552, 323). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, cop. 2005, str. 147-272 [COBISS-SI-ID 13657689]
– MRČUN, Janez. Topologija, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 44). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2008. VI, 147 str., ilustr. ISBN 978-961-212-207-2 [COBISS-SI-ID 243021824]

Petar Pavešić:
– PAVEŠIĆ, Petar CONNER, Gregory R., HERFORT, Wolfgang, PAVEŠIĆ, Petar. Some anomalous examples of lifting spaces. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], April 2018, vol. 239, str. 234-243.
– PAVEŠIĆ, Petar, A topologist's view of kinematic maps and manipulation complexity. V: GRANT, Mark (ur.). Topological complexity and related topics : Mini-Workshop Topological Complexity and Related Topics, February 28 - March 5, 2016, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Oberwolfach, Germany, (Contemporary mathematics, ISSN 0271-4132, 702). Providence: American Mathematical Society.
– PAVEŠIĆ, Petar. Splošna topologija, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 43). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2008. VI, 89 str., ilustr. ISBN 978-961-212-205-8 [COBISS-SI-ID 240425984]

Dušan Repovš:
– BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Direct limit topologies in the categories of topological groups and of uniform spaces. Tohoku mathematical journal, ISSN 0040-8735, 2012, vol. 64, no. 1, str. 1-24 [COBISS-SI-ID 16215897]
– CÁRDENAS, Manuel, LASHERAS, Francisco F., QUINTERO, Antonio, REPOVŠ, Dušan. On manifolds with nonhomogeneous factors. Central European Journal of Mathematics, ISSN 1895-1074, 2012, vol. 10, no. 3, str. 857-862 [COBISS-SI-ID 16241753]
– KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On generalized 3-manifolds which are not homologically locally connected. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2013, vol. 160, iss. 3, str. 445-449 [COBISS-SI-ID 16558681]
– CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan. Topologija, (Zbirka Pitagora). 1. ponatis. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. XVI, 169 str., ilustr. ISBN 978-86-7735-051-2 [COBISS-SI-ID 254230528]

Sašo Strle:
– STRLE, Sašo. Bounds on genus and geometric intersections from cylindrical end moduli spaces. Journal of differential geometry, ISSN 0022-040X, 2003, vol. 65, no. 3, str. 469-511 [COBISS-SI-ID 13135193]
– OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. A characterisation of the n<1>[oplus]<3> form and applications to rational homology spheres. Mathematical research letters, ISSN 1073-2780, 2006, vol. 13, iss. 2, str. 259-271 [COBISS-SI-ID 13873241]
– OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. Rational homology spheres and the four-ball genus of knots. Advances in mathematics, ISSN 0001-8708, 2006, vol. 200, iss. 1, str. 196-216 [COBISS-SI-ID 13875033]