Preskoči na glavno vsebino

Logika

2024/2025
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
M2
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Abstraktna sintaksa. Vezane in proste spremenljivke. Substitucija. Naravna dedukcija. Izrek o odstranjevanju rezov. Neprotislovnost naravne dedukcije.
Jezik in teorija prvega reda. Neprotislovnost in polnost teorije. Konzervativna razširitev teorije. Interpretacija teorije. Model teorije prvega reda.
Izrek o zdravju. Gödelov izrek o polnosti. Izrek o kompaktnosti. Posledice.
Peanova aritmetika. Gödelova izreka o nepopolnosti.
Primeri teorij prvega reda in uporaba teorije modelov.

Temeljni literatura in viri
  1. E. Mendelson: Introduction to mathematical logic, 5th ed. - Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, cop. 2010.
  2. N. Prijatelj: Osnove matematične logike. Del 2, Formalizacija, Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1992.
  3. N. Prijatelj: Osnove matematične logike. Del 3, Aplikacija, Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1994.
  4. W. Rautenberg: A concise introduction to mathematical logic, 3rd ed., New York : Springer, cop. 2010.
  5. A. S. Troelstra, H. Schwichtenberg: Basic proof theory, 2nd ed., Cambridge : Cambridge University Press, 2000.
Cilji in kompetence

Pridobiti znanje iz osnov matematične logike in osnov matematike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Razumevanje logičnih osnov matematike in fundamentalnih omejitev aksiomatične metode.
Uporaba: Kot temeljni kamen matematike je logika osnovno sredstvo matematičnega izražanja.
Refleksija:
Dejstvo, da obstajajo nerešljivi matematični problemi, zahteva temeljit razmislek o naravi matematike same.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Sposobnost formalnega izražanja matematične vsebine. Sposobnost meta-matematične obravnave.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj (2 kolokvija ali pisni izpit)
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
AWODEY, Steve, BAUER, Andrej. Propositions as [Types]. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2004, vol. 14, no. 4, str. 447-471. [COBISS-SI-ID 13374809]
BAUER, Andrej, SIMPSON, Alex. Two constructive embedding-extension theorems with applications to continuity principles and to Banach-Mazur computability. Mathematical logic quarterly, ISSN 0942-5616, 2004, vol. 50, no. 4/5, str. 351-369. [COBISS-SI-ID 13378649]
BAUER, Andrej. A ralationship between equilogical spaces and Type Two Effectivity. Mathematical logic quarterly, ISSN 0942-5616, 2002, vol. 48, suppl. 1, str. 1-15. [COBISS-SI-ID 12033369]