Analiza in vizualizacija podatkov

2021/2022
Program:
Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
B
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

mere različnosti
izbrane metode multivariatne analize podatkov
analiza simbolnih podatkov
analiza velikih podatkovij
prikazi podatkov

Temeljni literatura in viri

Van Cutsem B.(Ed.): Classification and Dissimilarity Analysis (LNS 93). Springer, 1994.
Carroll, J.D., Green, P.E., Chaturvedi, A. Mathematical Tools for Applied Multivariate Analysis. Academic Press, 1997.
Berthold M., Hand D.J. (Eds.): Intelligent Data Analysis. Springer, 2007.
Billard L., Diday E.: Symbolic Data Analysis. Wiley, 2006.
Abello J., Pardalos P.M., Resende M.G. (Eds.): Handbook of Massive Data Sets (Massive Computing). Springer, 2002.
Rajaraman A., Leskovec J., Ullman J.D.: Mining Massive Datasets. CUP, 2013.
http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds.html
White T.: Hadoop. O'Reilley, 2011.
Wilkinson L.: The Grammar of Graphics (Statistics and Computing). Springer, 2005.
Ware C.: Information Visualization. Morgan Kaufmann, 2004.
Tufte E.R.: The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press, 2001.

Cilji in kompetence

Študentje se bodo seznanili z novejšimi metodami analize in prikazov podatkov in njihovim matematičnim ozadjem, se usposobili za njih samostojno uporabo ter po potrebi za razvoj lastnih rešitev.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov in postopkov analize in vizualizacije podatkov.
Poznavanje in usposobljenost za izbiro in uporabo programske podpore za izbrane metode.
Usposobljenost za ustrezno tolmačenje dobljenih rezultatov

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, domače naloge, projektno delo, konzultacije, samostojni študij

Načini ocenjevanja

Sprotno preverjanje (domače naloge in seminar)
Končno preverjanje (projekt)
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Alen Orbanić:
ORBANIĆ, Alen. Tools for networks. V: ALHAJJ, Reda (ur.), ROKNE, Jon (ur.). Encyclopedia of social network analysis and mining. New York: Springer, cop. 2014, str. 2166-2175, ilustr. [COBISS-SI-ID 17145433]
ŠIROK, Brane, BIZJAN, Benjamin, ORBANIĆ, Alen, BAJCAR, Tom. Mineral wool melt fiberization on a spinner wheel. Transactions of the Institution of Chemical Engineers. Part A, Chemical engineering research and design, ISSN 0263-8762, 2014, vol. 92, issue 1, str. 80-90, ilustr. [COBISS-SI-ID 13057819]
BIZJAN, Benjamin, ORBANIĆ, Alen, ŠIROK, Brane, KOVAČ, Boštjan, BAJCAR, Tom, KAVKLER, Iztok. A computer-aided visualization method for flow analysis. Flow measurement and instrumentation, ISSN 0955-5986. [Print ed.], Aug. 2014, vol. 38, str. 1-8, ilustr. [COBISS-SI-ID 13484571]
Alex Simpson:
Alex Simpson:
EGGER, Jeff, MØGELBERG, Rasmus Ejlers, SIMPSON, Alex. The enriched effect calculus: syntax and semantics. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2014, vol. 24, iss. 3, str. 615-654. [COBISS-SI-ID 17090137]
EGGER, Jeff, MØGELBERG, Rasmus Ejlers, SIMPSON, Alex. Linear-use CPS translations in the enriched effect calculus. Logical methods in computer science, ISSN 1860-5974, 2012, vol. 8, iss. 4, paper 2 (str. 1-27). [COBISS-SI-ID 17090905]