Informacijska varnost in zasebnost

2021/2022
Program:
Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
1 in 2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:

Denis Trček

Izvajalec (kontaktna oseba):

Denis Trček

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Uvodni pregled področja.
Ključne organizacije in standardi (ISO, ITU-T, IETF, W3C, OASIS, OMA).
Varnostni mehanizmi in varnostne storitve (principi in praktične izvedbe overjanja, zaupnosti, celovitosti, nezatajljivosti, nadzora dostopa, beleženja in alarmiranja), infrastruktura javnih ključev (časovna normala, upravljanje imenskega prostora, operativni protokoli), osnove kvantnega procesiranja (kvantna izmenjava ključev).
Infrastruktura za overjanje, avtorizacijo in nadzor (principi, primeri standardiziranih rešitev – RADIUS in Diameter).
Varovanje na fizičnem in linijskem sloju (protokoli WEP, WPA1 in WPA2).
Varovanje na mrežnem, transportnem in aplikacijskem sloju, vključno z internetom stvari in računalništvom v oblaku (protokoli IPSec, TLS, S/MIME, SET, XMLSec, SAML, XACML, WS-*).
Formalne metode (taksonomija formalnih metod in primeri kot so metoda R. Rueppla, logika BAN).
Obvladovanje zasebnosti (senzorske mreže, rešitve RFID) in obvladovanje zaupanja ter ugleda v storitvenih arhitekturah.
Varnostno usmerjeno programsko inženirstva (prverjanje modelov).
Obvladovanje tveganj pri varovanju informacijskih sistemov, organizacijski pristopi ter obvladovanje človeškega dejavnika (varnostne politike, modeliranje človeškega dejavnika in simulacije).
Akreditacijski in nadzorno-revizijski postopki varnosti informacijskih sistemov (ISO 2700X, CISSP) ter evalvacijski postopki za zagotavljanje varnosti strojno-programskih komponent (Common Criteria).
Temeljna zakonodaja (direktive EU in nacionalne implementacije).
Zaključki.
Addendum: Mini vložki s praktičnim delom, ki pokrivajo najnovejše trende.

Temeljni literatura in viri

D. Trček: Information Systems Security and Privacy, Springer, New York, Heidelberg, 2006.
D. Trček, Informacijska varnost in zasebnost, kopije prosojnic, FRI UL 2017/2018.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študentje aktivno osvojijo znanja varovanja omrežij in zasebnosti v sodobnih informacijskih sistemih in sicer za namen skrbništva (administracije), kot tudi namen razvoja novih rešitev.
Kategorizirane kompetence:

-Razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega razmišljanja.
-Sposobnost definiranja, razumevanja in reševanja kreativnih profesionalnih izzivov na področju računalništva in informatike.
-Sposobnost profesionalnega komuniciranja v materinem in tujem jeziku.
-Sposobnost biti skladen z varnostnimi, funkcionalnimi in okoljskimi zahtevami.
-Sposobnost razumevanja in uporabe znanja računalništva in informatike na drugih relevantnih področjih (ekonomija, organizacija, umetnost, itd.).
-Praktična znanja in sposobnosti na področju strojne in programske opreme ter informacijske tehnologije za uspešno profesionalno delo.

Predvideni študijski rezultati

Po zaključku predmeta bo študent:

-poznal in razumel principe varovanja informacijskih sistemov ter zagotavljanja zasebnosti,
-poznal in razumel standardne rešitve na tem področju,
-sposoben operativno upravljati informacijske sisteme s stališča zagotavljanja varnosti in zasebnosti,
-znal razvijati enostavnejše varnostne rešitve,
-sposoben interne revizije informacijskih sistemov s stališča varnosti,
-znal specificirati varnostno politiko.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje s projektnim delom (praktične prototipne implementacije), lastne predstavitve.
Udeležba na vajah je obvezna (zahtevan procent udeležbe se določi ob začetku študijskega leta).
Nosilec predmeta lahko določi obvezno udeležbo tudi na predavanjih.

Načini ocenjevanja

50 % ocene predstavlja sprotno delo študenta v obliki preverjanj na vajah (domače naloge, kvizi, praktičen projekt)
50 % ocene pa predstavlja izpit, ki je načeloma v pisni obliki, lahko pa tudi v pisni in ustni obliki (pri čemer lahko nosilec namesto ustnega izpita uvede zagovor seminarja).
Za uspešno opravljene obveznosti pri predmetu morata biti pozitivni obe delni oceni. Pristop k pisnemu izpitu je možen le po uspešno opravljenih obveznostih pri vajah (in v primeru dodatnih zahtev, ki se nanašajo na predavanja, po izpolnitvi le-teh).
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Nekaj najpomembnejših del:
Trček D, Wireless sensors grouping proofs for medical care and ambient assisted-living deployment, Sensors, vol. 16, no. 1, str. 1-12, 2016.
Trček D., Likar B., Driving information systems security through innovations : first indications, Cybernetics and systems, ISSN 0196-9722, 2014.
Trček D., Qualitative assessment dynamics : complementing trust methods for decision making, International journal of information technology &, decision making. vol. 13, no. 1, str. 155-173, 2014.
Trček D., Lightweight protocols and privacy for all-in-silicon objects, Ad hoc networks, ISSN 1570-8705, July 2013, vol. 11, no. 5, str. 1619-1628.
Trček D., Brodnik A., Hard and soft security provisioning for computationally weak pervasive computing systems in e-health, IEEE wireless communications, vol. 20, no. 4, 8 str., 2013.
Celotna bibliografija je dostopna na SICRISu:
The whole bibliography can be obtained at the below URL:
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&,id=7226.