Magistrsko delo

2021/2022
Program:
Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
15
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
1.67
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
1.67
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Predmet je namenjen pripravi in izdelavi magirtrskega dela.

Temeljni literatura in viri

Justin Zobel, Writing for Computer Science, second edition, Springer, 2004.
D. Evans and P. Gruba, How to Write a Better Thesis, Second edition, Melbourne University Press, Melbourne, 2002.
Herman T. : Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing, Wiley, 3 edition, 2010.
Članki v raziskovalnih revijah in znanstvene monografije, ki jih študentje potrebujejo pri pisanju svojega magistrskega dela.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je spoznati širše področje in relevantno literaturo s področja teme magistrskega dela in razumeti zastavljene probleme in poiskati smiselne teoretične in ustrezne programske rešitve, napisati magistrsko delo in izdelati programsko podporo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti spoznavajo samostojno raziskovalno delo, spoznavajo literaturo in obstoječe rešitve in iščejo nove prijeme za reševanje zastavljenih problemov.
Uporaba:
Pridobivanje znanja in izkušenj pri iskanju lastnih rešitev teoretičnih in praktičnih problemov, pri pisanju strokovnih del in predstavitvi lastnih rezultatov.
Refleksija:
Razumevanje primernosti izbranih pristopov s področja računalništva in informatike za reševanje praktičnih primerov v poslovnih okoljih.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en
predmet:
Reševanje kompleksnih problemov, razvoj kompleksnih sistemov, predstavitev rešitev v obliki zaključenega pisnega izdelka in ustne predstavitve.

Metode poučevanja in učenja

Seminarsko in samostojno delo pod vodstvom mentorja.

Načini ocenjevanja

Sprotno preverjanje (vmesna pisna in ustna poročila in predstavitve)
Končno preverjanje (ocena magistrskega dela in zagovora)
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)