Preskoči na glavno vsebino

Optimizacijske metode 2

2022/2023
Program:
Interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
B
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Polkolobarji in problem najkrajših poti.
Zahtevnejši problemi kombinatorične optimizacije.
Celoštevilski optimizacijski problemi.
Metode notranje točke.
Osnove variacijskega računa.
Programska orodja za optimizacijo.
Uporabe optimizacijskih metod v praksi.

Temeljni literatura in viri

S. Boyd, L. Vandenberghe: Convex Optimization, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
B. van Brunt: The calculus of variations. Springer, Berlin, 2004.
B. H. Korte, J. Vygen: Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, 4. izdaja, Springer, Berlin, 2008.
D. Li, X. Sun: Nonlinear integer programming. Springer, Berlin, 2006.
Z. Michalewicz, D. B. Fogel: How to Solve It: Modern Heuristics, 2. izdaja, Springer, Berlin, 2004.
P. Pablo Pedregal: Introduction to optimization, Springer, Berlin, 2004.
A. Schrijver: Combinatorial optimization, Springer, Berlin, 2004.
M. Gendreau, J-Y. Potvin: Handbook of Metaheuristics. Springer, 2010.

Cilji in kompetence

Študentje se bodo seznanili z novejšimi optimizacijskimi metodami in se usposobili za njih samostojno uporabo pri reševanju problemov iz prakse.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje in razumevanje pojmov in postopkov reševanja izbranih vrst optimizacijskih problemov.
Poznavanje in usposobljenost za izbiro in uporabo ustreznih programskih orodij.
Matematično modeliranje praktičnih problemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminar, vaje, domače naloge, projektno delo, konzultacije, samostojni delo študentov.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji ali projektno delo)
Končno preverjanje (pisni ali ustni izpit)

Ocene: 6-10 pozitivno, 5 negativno (v skladu s Statutom UL)

Reference nosilca

Sergio Cabello:
CABELLO, Sergio, DÍAZ-BÁÑEZ, José Miguel, PÉREZ LANTERO, Pablo. Covering a bichromatic point set with two disjoint monochromatic disks. Computational geometry, ISSN 0925-7721. [Print ed.], 2013, vol. 46, iss. 3, str. 203-212. [COBISS-SI-ID 16326233]
CABELLO, Sergio, GIANNOPOULOS, Panos, KNAUER, Christian, MARX, Dániel, ROTE, Günter. Geometric clustering: fixed-parameter tractability and lower bounds with respect to the dimension. ACM transactions on algorithms, ISSN 1549-6325, 2011, vol. 7, no. 4, article 43 (27 str.). [COBISS-SI-ID 16028761]
CABELLO, Sergio, ROTE, Günter. Obnoxious centers in graphs. SIAM journal on discrete mathematics, ISSN 0895-4801, 2010, vol. 24, no. 4, str. 1713-1730. [COBISS-SI-ID 15762265]
Emil Žagar:
JAKLIČ, Gašper, SAMPOLI, Maria Lucia, SESTINI, Alessandra, ŽAGAR, Emil. C [sup] 1 rational interpolation of spherical motions with rational rotation-minimizing directed frames. Computer Aided Geometric Design, ISSN 0167-8396, 2013, vol. 30, iss. 1, str. 159-173. [COBISS-SI-ID 16368729]
JAKLIČ, Gašper, KANDUČ, Tadej, PRAPROTNIK, Selena, ŽAGAR, Emil. Energy minimizing mountain ascent. Journal of optimization theory and applications, ISSN 0022-3239, 2012, vol. 155, is. 2, str. 680-693. [COBISS-SI-ID 4382935]
JAKLIČ, Gašper, ŽAGAR, Emil. Curvature variation minimizing cubic Hermite interpolants. Applied mathematics and computation, ISSN 0096-3003. [Print ed.], 2011, vol. 218, iss. 7, str. 3918-3924. [COBISS-SI-ID 16049241]