Splošni izbirni predmeti

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0