Delovna praksa 2

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
O
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

V dogovoru s strokovnimi sodelavci v podjetjih bomo na Oddelku za matematiko pripravili seznam možnih podjetij in ustanov, na katerih lahko študenti opravljajo praktično usposabljanje. Usposabljanje bo koordinirano in pripravljeno v sodelovanju med učiteljem na fakulteti in zaposlenimi v podjetjih.

Temeljni literatura in viri

Navodila za delo/work instructions.
Priročniki/manuals.
Notranji akti organizacije, ki nudi praktično usposabljanje/ Organization's internal acts.

Cilji in kompetence

Študenti se ob praktičnem usposabljanju povežejo pridobljeno znanje s prakso. Pridobijo praktične izkušnje v delovnem okolju. Spoznajo se s problematiko sodobnega informacijskega ali tehnološkega podjetja ali druge ustanove.
V realnem okolju študentje poglabljajo komunikacijske in socialne kompetence za prenos znanj in za uspešno delo v skupini.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje in razumevanje zapletenih odnosov praktičnega sodelovanja matematika v delovnem okolju.
Uporaba: Uporaba praktičnih izkušenj pri oblikovanju poklicne poti.
Refleksija: Razumevanje praktičnega dela v konkretnem delovnem okolju in uporaba pridobljenega znanja pri praktičnih problemih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spretnost uporabe matematičnega znanja v delovnem okolju.

Metode poučevanja in učenja

praktično usposabljanje

Načini ocenjevanja

Praktično delo, zaključno poročilo o praktičnem usposabljanju.
Ocene: opravil/ni opravil

Reference nosilca

Matjaž Konvalinka:
KONVALINKA, Matjaž. Skew quantum Murnaghan-Nakayama rule. Journal of algebraic combinatorics, ISSN 0925-9899, 2012, vol. 35, no. 4, str. 519-545. [COBISS-SI-ID 16250713]
KONVALINKA, Matjaž, PAK, Igor. Geometry and complexity of O'Hara's algorithm. Advances in applied mathematics, ISSN 0196-8858, 2009, vol. 42, iss. 2, str. 157-175. [COBISS-SI-ID 15545945]
KONVALINKA, Matjaž. On quantum immanants and the cycle basis of the quantum permutation space. Annals of combinatorics, ISSN 0218-0006, 2012, vol. 16, no. 2, str. 289-304. [COBISS-SI-ID 16310873]
Primož Moravec:
DELIZIA, Constantino, MORAVEC, Primož, NICOTERA, Chiara. Groups with all centralizers subnormal of defect at most two. Journal of algebra, ISSN 0021-8693, 2013, vol. 374, str. 132-140. [COBISS-SI-ID 16556889]
MORAVEC, Primož. Unramified Brauer groups of finite and infinite groups. American journal of mathematics, ISSN 0002-9327, 2012, vol. 134, no. 6, str. 1679-1704. [COBISS-SI-ID 16521305]
MORAVEC, Primož. Groups of order p [sup] 5 and their unramified Brauer groups. Journal of algebra, ISSN 0021-8693, 2012, vol. 372, str. 420-427. [COBISS-SI-ID 16521049]