Magistrsko delo in magistrski izpit

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
25
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

V magistrskem delu študent podrobno predstavi izbrano temo.
Študent dobi na zaključnem izpitu tri vprašanja: po eno iz matematične analize in algebre ter eno iz izbranega področja študija (geometrija, topologija, verjetnostni račun, numerične metode, diskretna in računalniška matematika). Vprašanja so zajeta iz vnaprej pripravljenega seznama izpitnih vprašanj, ki obsegajo zgolj osnovno matematično znanje.

Temeljni literatura in viri

Za magistrsko delo so viri izbrane članke in monografije.
Za magistrski izpit se študent uči po svojih zapiskih ali po literaturi za temeljne predmete.
References for the masters thesis are selected papers and monographies.
The material for masters exam consists of student's notes and main textbooks given by the selected courses.

Cilji in kompetence

Študent se nauči novega področja in obnovi znanje osnovnih področij matematike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje osnov matematike, ki se jo predela na drugi stopnji študija.
Uporaba:
V matematiki in praksi.
Refleksija:
Poznavanje teorije, ki temelji na primerih in uporabah.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:
Formulacija problema, reševanje problema in analiza rezultatov na primerih.

Metode poučevanja in učenja

Konzulacije, samostojno delo

Načini ocenjevanja

Ustni izpit
Zagovor magistrskega dela
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)