Matematični seminar

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Predmet je sestavljen iz treh delov.
Na srečanjih z matematiki študenti poslušajo predavanja diplomiranih matematikov, ki delajo v gospodarstvu. Predavatelji na kratko predstavijo svojo študijsko in poklicno pot in se po predavanju s študenti pogovorijo. Na srečanja so vabljeni matematiki s čim bolj različnimi profili, da študenti dobijo čim boljši vpogled v to, kakšne možne kariere so jim na voljo.
Srečanja z vodjo seminarja so namenjena predstavitvam magistrskih del in praks. S predstavitvijo magistrskega dela se študent bolj poglobi v svojo izbrano temo in izboljšuje svoje sposobnosti podajanja matematične snovi zahtevnejšemu občinstvu, poslušalci podrobneje spoznajo novo matematično področje. Predstavitev prakse pa spodbuja študente, da se tudi sami odločijo za praktično usposabljanje in s tem izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti.
Organizirane so še delavnice (s pomočjo Kariernih centrov Univerze v Ljubljani), na katerih se študenti naučijo pisanja življenjepisa in se pripravijo na iskanje zaposlitve in razgovor za delovno mesto.

Temeljni literatura in viri

Članki v raziskovalnih revijah in znanstvene monografije, ki jih študentje potrebujejo pri pisanju svojega magistrskega dela.

Cilji in kompetence

Študent spozna delo matematika, izpopolni sposobnost predstavitve svojega dela, pripravi se na stik z delodajalcem.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje osnovnih načel pisanja življenjepisa in prijave na razpisano delovno mesto, sposobnost predstavitve svojega dela
Uporaba: Pridobljene informacije in spretnosti bodo uporabne pri iskanju zaposlitve in stiku z delodajalci
Refleksija: Razumevanje možnosti zaposlitve na osnovi predstavljenih primerov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Na osnovi predstavitev primerov zaposlitev matematikov študent dobi jasnejšo sliko o svoji bodoči poklicni karieri.

Metode poučevanja in učenja

predavanja matematikov, zaposlenih v praksi, predavanja strokovnjakov Kariernih centrov UL, študentske predstavitve tem za magistrsko delo, študentske predstavitve opravljenega dela pri praksi

Načini ocenjevanja

aktivne udeležbe na predstavitvah gostov iz gospodarstva in kratka predstavitev teme magistrskega dela v prvem semestru
daljša predstavitev teme magistrskega dela v drugem semestru

Ocene: opravil / ni opravil

Reference nosilca

KONVALINKA, Matjaž, PAK, Igor. Triangulations of Cayley and Tutte polytopes. Advances in mathematics, ISSN 0001-8708, 2013, vol. 245, str. 1-33. [COBISS-SI-ID 16706905]
KONVALINKA, Matjaž. Skew quantum Murnaghan-Nakayama rule. Journal of algebraic combinatorics, ISSN 0925-9899, 2012, vol. 35, no. 4, str. 519-545. [COBISS-SI-ID 16250713]
KONVALINKA, Matjaž. Divisibility of generalized Catalan numbers. Journal of combinatorial theory. Series A, ISSN 0097-3165, 2007, vol. 114, iss. 6, str. 1089-1100. [COBISS-SI-ID 14354265]
MORAVEC, Primož. Unramified Brauer groups of finite and infinite groups. American journal of mathematics, ISSN 0002-9327, 2012, vol. 134, no. 6, str. 1679-1704. [COBISS-SI-ID 16521305]
MORAVEC, Primož. On the Schur multipliers of finite p-groups of given coclass. Israel journal of mathematics, ISSN 0021-2172, 2011, vol. 185, no. 1, str. 189-205. [COBISS-SI-ID 16311129]
MORAVEC, Primož. On pro-p groups with potent filtrations. Journal of algebra, ISSN 0021-8693, 2009, vol. 322, iss. 1, str. 254-258. [COBISS-SI-ID 15098201]