Moderna fizika

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
O
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Elektromagnetno polje:
•Električna in magnetna polja,
•Integralska in diferencialna oblika Maxwellovih enacb,
•Elektromagnetno valovanje,
Posebna teorija relativnosti:
•Transformacija prostor-časa
•Transformacije električnega in magnetnega polja, Maxwellove enačbe v kovariantni obliki
Kvantna fizika:
•Valovne lastnosti delcev,
•Schroedingerjeva enačba in probabilistična interpretacija,
•Postulati kvantne fizike, Heisenbergove relacije,
•Harmonični oscilator,
•Vodikov atom,
•Standardni model osnovnih delcev: leptoni in kvarki, osnove umeritvenih teorij elektromagnetne, šibke in močne interakcije.
•Modeli vesolja

Temeljni literatura in viri

J. Strnad: Fizika 3 in Fizika 4
J. Vanderlinde, Classical electromagnetic theory, Wiley, New York, 1993
F. Schwabl, Quantum Mechanics, Springer, Berlin, 1991

Cilji in kompetence

Študent spozna osnovne zakonitosti na področju klasične elektrodinamike, posebne teorije relativnosti, kvantne fizike, fizike osnovnih delcev, ter modelov vesolja. Predmetno specifične kompetence: poznavanje in razumevanje konstrukcije teorije elektromagnetnega polja, posebne teorije relativnosti kvantne fizike in interakcij med osnovnimi delci. Sposobnost za reševanje konkretnih problemov s teh področij. Sposobnost povezovanja teoretičnih napovedi in meritev. Kritično ovrednotenje in uporaba novih spoznanj na področju moderne fizike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Pridobitev osnovnega znanja teorij moderne fizike. Sposobnost povezovanja teoretičnih napovedi in meritev.
Uporaba: Razumevanje fizikalnih zakonitosti moderne fizike in vloge matematicnih pristopov.
Refleksija: Kritično ovrednotenje teoretičnih napovedi z rezultati meritev.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Sposobnost razumevanja pojavov ter razlaganja in vrednotenja rezultatov meritev.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije, seminarji

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj (2 kolokvija ali pisni izpit)
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Peter Križan:
Belle Collaboration, HARA, K., BRAČKO, Marko, GOLOB, Boštjan, KLUČAR, Jure, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, PETRIČ, Marko, SMERKOL, Peter, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže, et al. Evidence for B[sup]- [to] [tau][sup]- ([nu][bar])[sub][tau] with a hadronic tagging method using the full data sample of Belle. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2013, vol. 110, no. 13, str. 131801-1-131801-6. [COBISS-SI-ID 27055911]
Belle Collaboration, ADACHI, Ichiro, BRAČKO, Marko, GOLOB, Boštjan, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, PETRIČ, Marko, SMERKOL, Peter, STANIČ, Samo, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže, et al. Precise measurement of the CP violation parameter sin2[phi][sub]1 in B[sup]0 [to] c c[bar] K[sup]0 decays. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2012, vol. 108, no. 17, str. 171802-1-171802-7. [COBISS-SI-ID 25989415]
KRIŽAN, Peter. Overview of particle identification techniques. V: TRDs for the Third Millenium : proceedings of the 4th Workshop on Advanced Transition Radiation Detectors for Accelerators and Space Application, September 14-16, 2011, Bari, Italy, (Nuclear instruments and methods in physics research, ISSN 0168-9002, A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, Vol. 706, 2013). Amsterdam: Elsevier, 2013, vol. 706, str. 48-54. [COBISS-SI-ID 27083559]
Svjetlana Fajfer:
Svjetlana Fajfer:
FAJFER, Svjetlana, KAMENIK, Jernej, NIŠANDŽIĆ, Ivan. B[to] D[sup][ast][tau][nu][bar][sub][tau] sensitivity to new physics. Physical review. D, Particles, fields, gravitation, and cosmology, ISSN 1550-7998, 2012, vol. 85, no. 9, str. 094025-1-094025-9. [COBISS-SI-ID 25811495]
DORŠNER, Ilja, FAJFER, Svjetlana, KAMENIK, Jernej, KOŠNIK, Nejc. Light colored scalars from grand unification and the forward-backward asymmetry in t[bar]t production. Physical review. D, Particles, fields, gravitation, and cosmology, ISSN 1550-7998, 2010, vol. 81, no. 5, str. 055009-1-055009-11. [COBISS-SI-ID 23517735]
FAJFER, Svjetlana, KAMENIK, Jernej, NIŠANDŽIĆ, Ivan, ZUPAN, Jure. Implications of lepton flavor universality violations in B decays. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2012, vol. 109, issue 16, str. 161801-1-161801-5. [COBISS-SI-ID 26186535]