Splošni izbirni predmet

2022/2023
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
4
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0