Fizika 2

2018/2019
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Elektromagnetno polje. Coulombov in Gaussov zakon. Električni potencial. Električni tok, Ohmov zakon. Izmenični tok. Magnetno polje, Lorentzova sila, gibanje nabitih delcev. Magnetni pretok, indukcija. Maxwellove enačbe v integralski obliki. Simetrija med električnimi in magnetnimi pojavi.
Valovanje. Valovanje v eni dimenziji, različni primeri valovne enačbe, struna, zvok, elektromagnetno valovanje. Odboj, lom, disperzija, polarizacija. Interferenca, uklon.
Specialna teorija relativnosti. Prostor-čas. Lorentzova transformacija. Relativistična kinematika, relativnost časa in razdalje. Relativistična dinamika: sila Minkowskega, četverec gibalne količine, energija.

Temeljni literatura in viri

Izbrana poglavja iz knjig:
J. Strnad: Fizika. Del 2, DMFA-založništvo, 1995.
R. Kladnik: Osnove fizike. Del 2, Državna založba Slovenije, 1977.
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, 2005.

Cilji in kompetence

Poglobitev znanja iz osnov fizike s primeri, predstavljenimi z eksperimenti, kjer slušatelji spoznajo tudi metode merjenja različnih fizikalnih količin

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje osnovnih sil v naravi: električne, magnetne, gravitacijske. Obvladovanje osnovnih pojmov in principov posebne teorije relativnosti.
Uporaba: Pridobljeno znanje fizike služi slušateljem kot primer za uporabo matematičnih metod (sistem linearnih enačb, odvod, integral, diagonalizacija matrik).
Refleksija: Uporaba matematičnega pristopa in formalizma na konkretnih fizikalnih primerih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spoznavanje z metodologijo uporabe fizikalnih teorij pri opazovanju pojavov v naravi: postavitev teoretičnega modela, definiranje fizikalnih količin in spremenljivk, ki nastopajo v modelu, in primerjava z izmerjenimi količinami.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminar, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
2 kolokvija namesto izpita iz vaj, izpit iz vaj,
izpit iz teorije
ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

RAMŠAK, Anton, HORSCH, Peter. Spin polarons in the t-J model : shape and backflow. Physical review. B, Condensed matter, ISSN 0163-1829, 1993, vol. 48, str. 10559-10562. [COBISS-SI-ID 8194855]
PRELOVŠEK, Peter, RAMŠAK, Anton, SEGA, Igor. c-axis conductivity in the normal state of cuprate superconductors. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 1998, 81, str. 3745-3748. [COBISS-SI-ID 777828]
RAMŠAK, Anton, REJEC, Tomaž, JEFFERSON, J. H. Effect of deconfinement on resonant transport in quantum wires. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 1998, 58, str. 4014-4018. [COBISS-SI-ID 778084]