Pedagoška praksa 2

2018/2019
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
4 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
9
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Študent pridobi praktične izkušnje v okviru hospitacij in nastopov. Po dogovoru učitellji matematike kot mentorji spremljajo in vodijo delo študenta, ki se najprej preko hospitacij seznani z delom v razredu, potem pa tudi sam opravlja nastope. Delo je koordinirano in poteka v stalnem sodelovanju med učiteljem na fakulteti in učiteljem mentorjem na srednji šoli. Izkušnje s hospitacij se diskutirajo in analizirajo. V okviru predmeta študent prisostvuje vsaj štiridesetim uram pouka matematike in ima pri tem deset nastopov. Hospitacije in nastope opravlja po dogovoru pretežno v okviru gimnazijskih programov, pa tudi na drugih srednješolskih programih in na osnovnih šolah.

Temeljni literatura in viri

H. Freudenthal: Mathematics as an Educational Task, Springer, Berlin, 1972.
S. G. Krantz: How to Teach Mathematics, 2nd edition, AMS, Providence, 1999.
F. Pediček: Edukacija danes, Obzorja, Maribor, 1994.
G. Polya: Mathematics and Plausible Reasoning, Princeton Univ. Press, Princeton, 1990.
Srednješolski učbeniki.
H. W. Heymann: Why Teach Mathematics : A Focus on General Education, Springer, New York, 2004.

Cilji in kompetence

Pedagoška praksa v šoli je obvezni sestavni del pedagoškega usposabljanja. Organizira in izvaja se po načelu reflektivne prakse in študentom omogoča integracijo predmetno-vsebinskega in pedagoško-profesionalnega znanja s postopnim vpeljevanjem v poučevanje in poklic učitelja.
Slušatelji se ob praktičnem delu v razredu spoznajo s problematiko sodobnega poučevanja in različnih oblik dela pri pouku matematike.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje zapletenih odnosov praktičnega matematičnega poučevanja.
Uporaba praktičnih izkušenj pri oblikovanju učiteljskih nazorov.

Metode poučevanja in učenja

Hospitacije, nastopi, diskusije, konzultacije

Načini ocenjevanja

Hospitacije, nastopi, poročilo. Zahtevana ustrezna sposobnost (strokovne) komunikacije v slovenskem jeziku.
Ocene: opravil / ni opravil.

Reference nosilca

KOBAL, Damjan. Technology and simple math ideas inspire teaching. V: ICME - 12 : the 12th International Congress on Mathematical Education, July 8-15, 2012, COEX, Seul, Korea. Cheongju: Korea National University of Education, 2012, 7 str. [COBISS-SI-ID 17151577]
KOBAL, Damjan, et al. Integrating algebra and geometry with complex numbers. V: International Seminar in Mathematics Education 2011. Park City: Park City Mathematics Institute - Institute for Advanced Study, cop. 2013, 9 str. [COBISS-SI-ID 17152345]
KOBAL, Damjan. Iluzija objektivnosti ali objektivnost odgovornosti. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2007, letn. 54, št. 1, str. 18-28. [COBISS-SI-ID 14302297]
KOBAL, Damjan. Inner product space and circle power. Publicationes mathematicae, ISSN 0033-3883, 2012, vol. 81, fasc. 1-2, str. 1-9. [COBISS-SI-ID 16336473]
KOBAL, Damjan. Bijections preserving invertibility of differences of matrices on H [sub] n. Acta mathematica Sinica, English series, ISSN 1439-8516, 2008, vol. 24, no. 10, str. 1651-1654. [COBISS-SI-ID 15588441]
KOBAL, Damjan. Preserving diagonalisability on upper triangular matrices. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2006, vol. 54, no. 3, str. 189-194. [COBISS-SI-ID 13971801]