Simbolno računanje in dinamična geometrija

2018/2019
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
4 ali 5 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) pri poučevanju in učenju informatike, matematike in naravoslovja. Prednosti in slabosti. Vpliv IKT na učne vsebine, učni proces in razvoj logičnega mišljenja. Načrtovanje učinkovite rabe IKT.
Sistemi za dinamično geometrijo. Interaktivne projekcije, transformacije in konstrukcije. Avtomatsko določanje geometrijskih mest. Eksperimentalno odkrivanje geometrijskih domnev. Uporaba simetrije. Analitična geometrija. Grafični prikazi.
Sistemi za simbolno računanje. Zmogljivosti in omejitve. Predstavitev in poenostavljanje objektov. Algebraični algoritmi. Programski konstrukti. Predstavitev znanja. Grafika in zvok. Delovni zvezki. Priprava izobraževalnih gradiv. Računalniško podprto samoocenjevanje.

Temeljni literatura in viri

J. Boehm, I. Forbes, G. Herweyers, R. Hugelshofer, G. Schomacker: The Case for CAS. T3 Europe, 2004, ISBN 3-934064-45-0, 134 str. Dostopno na http://www.t3ww.com/pdf/TheCaseforCAS.pdf.
priročniki za sisteme za dinamično geometrijo
priročniki za sisteme simbolno računanje

Cilji in kompetence

Študent se usposobi za samostojno kompetentno uporabo sistemov za simbolno računanje in dinamično geometrijo v pedagoške namene in za kritično presojanje vloge informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku informatike, matematike in naravoslovja.

Predvideni študijski rezultati

Študentje poznajo:

  • osnove delovanja sistemov za simbolno računanje in dinamično geometrijo
  • zmogljivosti sistemov za simbolno računanje in dinamično geometrijo
Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Domače naloge, projektno delo,
Pisni in/ali ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

PETKOVŠEK, Marko, ZAKRAJŠEK, Helena. Enumeration of I-graphs: Burnside does it again. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2009, vol. 2, no. 2, str. 241-262. [COBISS-SI-ID 15497049]
PETKOVŠEK, Marko. Counting Young tableaux when rows are cosets. Ars combinatoria, ISSN 0381-7032, 1994, let. 37, str. 87-95. [COBISS-SI-ID 8048473]
PETKOVŠEK, Marko, WILF, Herbert S., ZEILBERGER, Doron. A=B. Wellesley (Massachusetts): A. K. Peters, cop. 1996. VII, 212 str. ISBN 1-56881-063-6. [COBISS-SI-ID 4085337]