Zgodovina matematike *

2018/2019
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
4 ali 5 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Matematika v starem Egiptu in Mezopotamiji. Pitagorejska matematika. Matematika Evklidovih Elementov. Arhimed in Apolonij. Helenistična matematika v rimskem imperiju. Matematika stare Indije in Kitajske. Matematika v arabskem imperiju. Srednji vek in renesansa evropske matematike. Fermat, Descartes in Pascal. Newton in Leibniz. Euler, Lagrange in Laplace. Gauss in Legendre. Algebra, analiza, geometrija in teorija števil v devetnajstem stoletju. Teorija množic in osnove matematike. Sodobna matematika in njena uporaba.

Temeljni literatura in viri

B. Cipra: What's Happening in the Mathematical Sciences, AMS, Providence, 2002.
R. Cooke: The History of Mathematics, A Brief Course, John Wiley and Sons, New York, 1997.
V. J. Katz: A History of Mathematics, An Introduction, Addison Wesley, Boston, New York, 1998.
W. S. Anglin: Mathematics : A Concise History and Philosophy, Springer, New York, 1996.
F. Križanič: Križem po matematiki, Mladinska knjiga, Ljubljana 1960.
D. J. Struik: Kratka zgodovina matematike, DMFA, Ljubljana, 1986.
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/

Cilji in kompetence

Slušatelji spoznajo razvoj matematičnih idej in metod kot so se oblikovale skozi zgodovino.

Predvideni študijski rezultati

Poglobljeno poznavanje in razumevanje zgodovinskega razvoja matematike.
Uporaba razumevanja razvoja matematike pri poučevanju.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, konzultacije

Načini ocenjevanja

Domače naloge, projektno delo
Pisni in ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

LAVRIČ, Boris. The isometries of certain maximum norms. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2005, vol. 405, str. 249-263. [COBISS-SI-ID 13679961]
LAVRIČ, Boris. Vsote praštevil in vsote njihovih kvadratov. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 1996, let. 43, št. 5, str. 161-167. [COBISS-SI-ID 7003737]
LAVRIČ, Boris. Parketiranje ravnine s konveksnimi mnogokotniki. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 1980, let. 27, št. 4, str. 97-101, graf. prikazi. [COBISS-SI-ID 8007513]