Izbirni predmet

2019/2020
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
2
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
1
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0