Splošni izbirni predmet

2019/2020
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
5 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
4
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0