Algebra 1

2019/2020
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
14
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
3
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
3
Laboratorij
0
Vsebina

Realni trirazsežni prostor. Geometrijska in algebrska struktura prostora, vektorji. Skalarni, vektorski, in mešani produkt. Analitična geometrija, ravnine in premice.
Osnovne algebrske strukture. Relacije. Operacije in homomorfizmi. Grupe. Permutacijske grupe. Kolobarji in obsegi. Vektorski prostori in linearne preslikave. Algebre.
Končno razsežni prostori. Baza in razsežnost. Kvocientni prostor in direktna vsota podprostorov. Dualni prostor in dualna preslikava.
Linearne preslikave. Prostor linearnih preslikav in matrik. Sprememba baz, ekvivalentnost in rang. Sistemi linearnih enačb.
Endomorfizmi. Algebra endomorfizmov in kvadratnih matrik. Podobnost. Determinante. Lastne vrednosti. Karakteristični in minimalni polinom. Jordanova matrika endomorfizma. Spektralna razčlenitev in funkcije matrik.
Prostori s skalarnim produktom. Skalarni produkt in norma. Gram-Schmidtova ortogonalizacija. Rieszov izrek o reprezentaciji linearnih funkcionalov. Hermitsko adjungirana preslikava.
Normalni endomorfizmi. Diagonalizacija. Sebi adjungirani endomorfizmi. Unitarni endomorfizmi. Unitarna podobnost endomorfizmov in matrik. Pozitivno definitni endomorfizmi in matrike.
Kvadratni funkcionali. Bilinearni funkcionali. Kongruentnost in Sylvestrov izrek o vztrajnosti. Krivulje in ploskve drugega reda.

Temeljni literatura in viri

F. Križanič: Linearna algebra in linearna analiza, DZS, Ljubljana, 1993.
J. Grasselli: Linearna algebra, 1. pogl. v I. Vidav: Višja matematika II, DZS, Ljubljana, 1981.
I. Vidav: Algebra, DMFA-založništvo, Ljubljana, 2003.
M. Dobovišek, D. Kobal, B. Magajna: Naloge iz algebre I, DMFA-založništvo, Ljubljana, 2005.

Cilji in kompetence

Študent spozna osnovne pojme iz linearne algebre, ki jih potrebuje pri nadaljnjem študiju matematike. Ob tem se uči matematičnega načina razmišljanja in se spoznava s strogim matematičnim jezikom. Na vajah si pridobiva praktično, delovno znanje z obravnavanega področja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov in definicij iz linearne algebre.
Uporaba: Uporaba teorije pri reševanju problemov.
Refleksija: Razumevanje teorije na podlagi uporabe.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spretnost prenosa teorije v prakso.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
4 kolokviji namesto izpita iz vaj, izpit iz vaj,
izpit iz teorije
ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Boris Lavrič:
LAVRIČ, Boris, JERMAN, Marjan. Three-dimensional l-algebras. Communications in algebra, ISSN 0092-7872, 2009, vol. 37, no. 2, str. 684-711. [COBISS-SI-ID 15108697]
LAVRIČ, Boris. Coherent Archimedean f-rings. Communications in algebra, ISSN 0092-7872, 2000, let. 28, št. 2, str. 1091-1096. [COBISS-SI-ID 9502041]
LAVRIČ, Boris. The isometries and the G-invariance of certain seminorms. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2003, vol. 374, str. 31-40. [COBISS-SI-ID 12751193]
LAVRIČ, Boris. Delno urejeni vektorski prostori, (Podiplomski seminar iz matematike, 22). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1995. 152 str. ISBN 961-212-049-8. [COBISS-SI-ID 53745152]
Peter Šemrl:
RODMAN, Leiba, ŠEMRL, Peter. Neutral subspaces of pairs of symmetric/skewsymmetric real matrices. The electronic journal of linear algebra, ISSN 1081-3810, 2011, vol. 22, str. 979-999. [COBISS-SI-ID 16067929]
MBEKHTA, Mostafa, ŠEMRL, Peter. Linear maps preserving semi-Fredholm operators and generalized invertibility. Linear and Multilinear Algebra, ISSN 0308-1087, 2009, vol. 57, no. 1, str. 55-64. [COBISS-SI-ID 15058521]
CHEBOTAR, M. A., ŠEMRL, Peter. Minimal locally linearly dependent spaces of operators. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2008, vol. 429, iss. 4, str. 887-900. [COBISS-SI-ID 14810969]