Matematična obzorja *

2019/2020
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
4 ali 5 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Predavatelj izbira med matematičnimi vsebinami, ki dopolnjujejo matematično znanje profesorja matematike v srednji šoli. Te so na primer:
analiza (Morsova teorija na ploskvah, funkcijske enačbe, teorija funkcijskih vrst, diskretni dinamični sistemi itd.) ,
diskretna matematika (matematične igre, grafi, geometrijske konfiguracije itd.),
geometrija (geometrija hiperbolične ravnine, tlakovanja, geometrija krivulj in ploskev, klasifikacija ploskev),
algebra (poglavja iz linearne algebre, urejenostne strukture, strukturna algebra),
teorija števil (elementarna, analitična).

Temeljni literatura in viri

J. Bračič: Uvod v analitično teorijo števil, Podiplomski seminar iz matematike 26, DMFAS, 2003
M. Hladnik: Povabilo v harmonično analizo, Izbrana poglavja iz matematike in računalništva 26, DMFAS, Ljubljana 1992
B. Lavrič: Delno urejene grupe in delno urejeni kolobarji, Podiplomski seminar iz matematike 21, DMFAS, 1993
A. Ramsay, R. D. Richtmyer: Introduction to hyperbolic geometry, Springer, 1995
B. Zalar: Strukturna algebra za podiplomce in nespecialiste, Podiplomski seminar iz matematike 25, DMFAS, 2002

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen študentom pedagoške matematike. Pokriva vsebine, ki nadgrajujejo njihovo matematično znanje in se navezujejo na matematične vsebine v srednji šoli.

Predvideni študijski rezultati

Poglobljeno znanje izbranih temeljnih matematičnih vsebin, ki so neposredno vezane na srednješolske vsebine.
Izgradnja trdnejših temeljev in boljše intuicije srednješolskega profesorja za snov, ki jo podaja dijakom. To je ključnega pomena pri motiviranju in izobraževanju vseh dijakov, še posebej pa nadpovprečnih.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izpit se oceni z eno oceno.

Dva kolokvija namesto izpita iz vaj ali izpit iz vaj.
Izpit iz teorije.

Ocene: 6-10 (pozitivno), 5 (negativno) (po Statutu UL).

Reference nosilca

LAVRIČ, Boris. Compatible lattice orders and linear operators on R [sup] n. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 1998, let. 285, št. 1-3, str. 189-200. [COBISS-SI-ID 8444505]
LAVRIČ, Boris. Coherent Archimedean f-rings. Communications in algebra, ISSN 0092-7872, 2000, let. 28, št. 2, str. 1091-1096. [COBISS-SI-ID 9502041]
LAVRIČ, Boris. Delno urejene grupe in delno urejeni kolobarji, (Podiplomski seminar iz matematike, 21). Ljubljana: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko: Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1993. 134 str. ISBN 961-212-010-2. [COBISS-SI-ID 36205056]