Sodobni trendi v izobraževanju matematike *

2019/2020
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
4 ali 5 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Možne matematično-informacijske vsebine v gimnazijskih učnih načrtih in načrtih drugih srednjih šol. Naloge matematičnega izobraževanja v dobi IKT. Cilji matematičnega izobraževanja v dobi IKT: sodobni standardi znanja. Nove učne vsebine v dobi IKT.
Učenje in poučevanje matematike in IIT. Problemsko učenje. Konkretni primeri uporabe sodobnega problemsko zastavljenega in z IKT opremljenega pouka matematike.

Temeljni literatura in viri

A. Orton: Learning Mathematics: Issues, theory and classroom practice, London, New York: Continuum, 2004, cop. 1987.
M. Selinger (ur.): Teaching mathematics, London, New York : Routledge, Milton Keynes: The Open University, 1994.
Izobraževanje in usposabljanje v Evropi: različni sistemi, skupni cilji za 2010, Ljubljana : Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja = CMEPIUS, 2003.
A. Engel: Exploring mathematics with your computer, The mathematical association of America, Washington, 1993.
D. Ronis: Problem-based learning for math and science: integrating inquiry and internet, Arlington Heights: SkyLight Training and Publishing company, 2001.
Učni načrti za matematiko in ICT v gimnazijah in drugih srednjih šolah.
Izbrani prispevki iz serijskih publikacij: Science education, Journal of research in science teaching, Journal of mathematics teacher education, Mathematics teaching.…

Cilji in kompetence

Pri predmetu študent razvije sposobnosti potrebne za uporabo najnovejših tehnologij pri pouku matematike.

Predvideni študijski rezultati

Uporaba kvalitetnih inovativnih pristopov in sodobne tehnologije pri pouku matematike.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, projektno delo, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Študenti opravijo obveznosti pri vajah in obširnejši projekt z nastopom.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

PETKOVŠEK, Marko, ZAKRAJŠEK, Helena. Enumeration of I-graphs: Burnside does it again. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2009, vol. 2, no. 2, str. 241-262. [COBISS-SI-ID 15497049]
PETKOVŠEK, Marko. Counting Young tableaux when rows are cosets. Ars combinatoria, ISSN 0381-7032, 1994, let. 37, str. 87-95. [COBISS-SI-ID 8048473]
PETKOVŠEK, Marko, WILF, Herbert S., ZEILBERGER, Doron. A=B. Wellesley (Massachusetts): A. K. Peters, cop. 1996. VII, 212 str. ISBN 1-56881-063-6. [COBISS-SI-ID 4085337]