Izbirni predmet pedagoških vsebin (P)

2020/2021
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
5 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0