Didaktika 1 *

2020/2021
Program:
Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Jana Kalin

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Predmet in naloge didaktike, odnos med splošno in specialno didaktiko.
Dejavniki pouka: učitelj – učenec – učna snov, vloga učitelja in učenca v sodobni šoli, tradicionalni in komunikacijsko - konstruktivistični model pouka.
Struktura vzgojno-izobraževalnega procesa: materialno-tehnični, spoznavni in psihološki vidik pouka.
Sestavine izobraževanja: znanje, sposobnosti – spretnosti, predmetnik in učni načrt, učna vsebina.
Učne metode in učne oblike, strategije pouka.
Artikulacija učnega procesa (priprava ali uvajanje učencev, obravanava nove učne snovi, urjenje, ponavljanje, preverjanje, ocenjevanje).
Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa, operativno oblikovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, Bloomova taksonomija vzgojno-izobraževalnih ciljev.
Preverjanje in ocenjevanje znanja, vrste in načini preverjanja, prednosti in slabosti posameznih načinov preverjanja, pravilniki o preverjanju in ocenjevanju znanja.
Didaktična načela in njihovo uresničevanje.
Učna individualizacija in diferenciacija.
Učne razlike med učenci, delo z učenci z učnimi težavami, odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci.
Sodelovanje učitelja s starši, vloga in delo razrednika.
Načtovanje učiteljevega dela.
Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija pri pouku.

Temeljni literatura in viri

Blažič, M., Ivanuš Grmek, M., Kramar, M., Strmčnik, F. (2003). Didaktika. Visokošolski učbenik.
Novo mesto: Visokošolsko središče Novo mesto, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo.
Izbrana poglavja iz didaktike. (1991). Novo mesto: Pedagoška obzorja.
Poljak, V. (1988). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
Strmčnik, F. (1992). Problemski pouk v teoriji in praksi. Radovljica: Didakta.
Strmčnik, F. (2001): Didaktika. Osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete.
Tomić, A. (1997): Izbrana poglavja iz didaktike: študijsko gradivo za pedagoško andragoško
izobraževanje. Ljubljana: Center Filozofske fakultete za pedagoško izobraževanje.

Cilji in kompetence

Študenti:
spoznajo povezanost in odvisnost med temeljnimi dejavniki pouka ter njihovega vpliva na šolsko uspešnost,
oblikujejo teoretično podlago za smotrno izbiro in učinkovito uporabo učnih oblik, učnih metod in učnih sredstev,
razvijajo sposobnost za analiziranje in reševanje didaktičnih problemov, obvladajo temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega procesa,
razvijajo zanimanje in sposobnosti za uvajanje inovacij pri pouku in za ustvarjalno iskanje učinkovitih načinov za doseganje učnih ciljev,
se seznanijo s temeljnimi didaktičnimi značilnostmi prenove naše osnovne in srednje šole,
dobijo vpogled v vlogo učitelja pri pouku ter si oblikujejo pozitiven odnos do učiteljskega poklica in tako oblikujejo osnovo za svoj profesionalni razvoj,
oblikujejo interes in kritičen odnos do didaktične literature.

Predvideni študijski rezultati

Študent(ka):
Pozna temeljne dejavnike pouka in njihovo medsebojno soodvisnost.·
Razume bistvene značilnosti tradicionalnega in komunikacijsko-konstruktivističnega modela pouka.·
Pozna značilnosti ter prednosti in omejitve posameznih učnih oblik in učnih metod.·
Pozna artikulacijo učnega procesa in značilnosti vsake od učnih etap.·
Pozna taksonomijo vzgojno-izobraževalnih ciljev, pomen načrtovanja operativnih vzgojno-izobraževalnih ciljev ter načine preverjanja stopnje njihovega doseganja.·
Pozna didaktična načela in poti za njihovo uresničevanje.·
Pozna modele učne individualizacije in diferenciacije ter prednosti in omejitve posameznih modelov.

Metode poučevanja in učenja

Predmet se izvaja v obliki predavanj in vaj. Predavanja vključujejo različne načine aktivnega, izkušenjskega učenja, kjer so študenti sooblikovalci učnega procesa. Študenti pri vajah povezujejo teorijo s konkretnimi primeri in pridobivajo veščine komuniciranja, nastopanja pred skupino, diskutiranja, analiziranja situacij, razvijajo spretnosti načrtovanja, se učijo izbiranja ustreznih načinov dela za doseganje zastavljenih ciljev, preizkušajo različne učne metode in oblike. V okviru predmeta pripravijo tudi seminarsko nalogo, v kateri podrobneje analizirajo enega od didaktičnih problemov.

Načini ocenjevanja

Pred pristopom k izpitu študenti opravijo seminarsko nalogo in refleksijo ene od vaj, pri kateri so aktivno sodelovali. Študenti opravijo pisni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

VALENČIČ ZULJAN, Milena, KALIN, Jana. Effectiveness and competency of teachers in terms of student's assesment of teacher's conduct. V: PEKLAJ, Cirila (ur.). Teacher competencies and educational goals, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 6). Aachen: Shaker Verlag, 2010, str. 51-73. [COBISS-SI-ID 44771426]
KALIN, Jana, ŠTEH, Barbara. Interpersonal discussions between teachers and parents. V: HOLEN, Jodi Bergland (ur.), PHILLIPS, Amy L. (ur.). Studies in education from diverse contexts. Grand Forks: College of education and human development, University of North Dakota, 2011, str. 139-159. [COBISS-SI-ID 45758050]
KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Teacher perceptions of the goals of effective school reform and their own role in it. Educational studies, ISSN 0305-5698, June 2007, vol. 33, no. 2, str. 163-175. [COBISS-SI-ID 34484066]
KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Views of Slovenian teachers on differentiated learning in elementary school. V: DESPOTOVIĆ, Miomir (ur.), HEBIB, Emina (ur.). Contemporary issues of education quality : Elektronski vir. Beograd: Faculty of Philosophy: Institute for Pedagogy and Andragogy: Faculty of Adult Education and HRD, 2013, str. 71-85, tabela. [COBISS-SI-ID 9980489]
MURŠAK, Janko, JAVRH, Petra, KALIN, Jana. Community and teacher's professional development, (Studien zur Berufs- und Professionsforschung, 23). Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2015. 192 str., ilustr. ISBN 978-3-8300-8078-7. [COBISS-SI-ID 55917154]